logo caeid Судалгааны Мэдээллийн Сан

Диссертацийн сэдэв Диссертацийн сэдэв /Монгол хэлээр/ Нэр, овог Эрдмийн зэрэг Хамгаалсан чиглэл Хамгаалсан он Хамгаалсан улс, хот
1 Морфо-экологические особенности и доместикационные преобразования кожного покрова овец и коз Монголии. БНМАУ-ын гэрийн ба зэрлэг хонь, ямааны арьс үсэн бүрхүүлийн морфо экологийн онцлог, гэршүүлэлтийн өөрчлөлт Төмөржав Мятавын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1977 ОХУ, Москва
2 Сравнительное изучение гистологии кожи и развития волосяных фолликулов у монгольских овец Монгол хонины арьсны гистологи, үсний уутанцарын хөгжилт Төмөржав Мятавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1964 ОХУ, Москва
3 Физиологические особенности репродуктивной функции у ячих и монгольских коров Монгол ба сарлаг үнээний үржилтийн физиологийн онцлог Кукэ Бат-Очирын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1971 ОХУ, Москва
4 Монгол дахь сарлагийн үнээний үржлийн физиологийн онцлог. /сувайралтыг урьдчилан сэргийлэх/ Монгол дахь сарлагийн үнээний үржлийн физиологийн онцлог. /сувайралтыг урьдчилан сэргийлэх/ Кукэ Бат-Очирын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1965 ОХУ, Москва
5 Гельминты домашних и диких жвачных животных и разработка мероприятий по борьбе с основными гельминтозами в МНР БНМАУ-ын хивэгч мал, зэрлэг хивэгч амьтдын гельмент, гол гельминтозын эпизоотологийг судалж тэмцэх арга хэмжээ боловсруулах Шархүү Гонгорын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1986 Монгол, УБ
6 Монголын дорнод хэсгийн үхрийн гельминтийн аймаг ходоодны зарим гельминтийн хөдлөл зүй Монголын дорнод хэсгийн үхрийн гельминтийн аймаг ходоодны зарим гельминтийн хөдлөл зүй Шархүү Гонгорын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1971 Польш, Варшав
7 Виды роды Thermopsis R.Br. произрастающие в МНР, их биология, экология и хозяйственное значение БНМАУ-д ургадаг тарваган шийр, хонхолцогийн төрлүүд ба түүний биологи, экологи, аж ахуйн ач холбогдол Лигаа Уртнасаны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1972 ОХУ, Санкт-Петербург
8 Структура, динамика и продуктивность растительности северной части Монголии в пределах межгорной котловины бассейна рек Орхон и Сэлэнги Монголын умард нутгийн ургамалшилын бүтэц, хөдлөл зүй ба бүтээмж Цэрэндаш Сайнхүүгийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Байгаль 1996 Монгол, УБ
9 Динамика урожайности луговых и степных сообщесть низовья бассейна р.Селенги: В пределах МНР Сэлэнгийн савын адаг орчим нуга, хээрийн бүлгэмдлийн ургацын хөдлөл зүй Цэрэндаш Сайнхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 1980 Монгол, УБ
10 Особенности лихорадки Ку в Монголии и меры борьбы с ней. Монгол улсад Ку чичрэгийг судалж, тэмцэх арга хэмжээ боловсруулсан нь Бямбаа Бадарчийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1993 ОХУ, Москва
11 Эпидемиология и профилактика эндемических риккетсиозов в Северной Монголии Монголын умард хэсгийн эндемик риккетсиозууд, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ Бямбаа Бадарчийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1985 ОХУ, Москва
12 Biological and endocrinological options for the improvement of reproducmive efficiency in Mongolian native species. Монгол малын үржихүйн үр ашгийг дээшлүүлэх биологи-эндокринологийн үндэслэл Эрдэнэбаатар Батжаргалын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1998 Монгол, УБ
13 Хонины гипоталамус -өнчин тархи-өндгөвчний үйл ажиллагааны холбоо, харилцан нөлөөлөх онцлогийг тэдгээрийн физиологийн байдлыг тодорхойлох сорил боловсруулахаар ашиглах Хонины гипоталамус -өнчин тархи-өндгөвчний үйл ажиллагааны холбоо, харилцан нөлөөлөх онцлогийг тэдгээрийн физиологийн байдлыг тодорхойлох сорил боловсруулахаар ашиглах Эрдэнэбаатар Батжаргалын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1986 Болгар, Софи
14 Физиолого-биохимические и генетические особенности у химер крупного рогатого скота Химер үхрийн физиологи биохими генетикийн онцлог Даваахүү Лувсаны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1991 ОХУ, Москва
15 Einfjub von Wachstumsregulatoren auf die aktivitat der RuBPC Primarblattern von Avena sativa unter STreB-und Alterungsbedunger Хошуу будааны анхны навчин дахь рубиско ферментийн идэвхид фитогормонуудын нөлөөг усны дутагдалтай нөхцөлд судалсан дүн Одсүрэн Даржаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 1991 Герман, Берлин
16 Состояние репродуктивной функции и обмена веществ у коров в условиях молочных ферм Монголии и рациональные методы и коррекции Монголын нөхцөлд үржүүлж буй саалийн үнээний нөхөн үржихүй, бодисын солилцооны байдал Энхтуяа Пүрэвжавын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2000 ОХУ, Воронеж
17 Минеральный обмен (кальция, фосфора, железа, меди, цинка, марганца) у молочных коров специализированных хозяйств Монголии Монголын нөхцөлд саалийн механикжсан аж ахуйд үржүүлж буй саалийн үнээний эрдсийн солилцоо Энхтуяа Пүрэвжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 ОХУ, Воронеж
18 Bacillus thuringiensis-ийн нутгийн омгийн биологийн шинжийг судлаж, биобэлдмэлийн технологи боловсруулсан нь Bacillus thuringiensis-ийн нутгийн омгийн биологийн шинжийг судлаж, биобэлдмэлийн технологи боловсруулсан нь Баттөр Банзрагчын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1998 Монгол, УБ
19 Гандуу нутгийн хөрсний геохимийн зарим онцлог Некоторые геохимические особенности почв аридных территорий Монголии Оюунчимэг Түгжжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 1998 Монгол, УБ
20 Physiological and molecular biological studies on dormanty in Agrostis capillata L.cv.Highland Agrostis capillata L.сорт.Highland -ын тайван байдлын физиологи, молекулын судалгаа Ундармаа Жамсраны Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2000 Япон, Саппоро
21 Монголын нүүдлийн мал аж ахуйг эрхлэн хөтлөх арга ухааны биологи, экологи-аж ахуйн үндэс, хөгжлийн зүй тогтол Биолого-экологические и хозяйственные основы технологии ведения кочевого животноводства Монголии и закономерности его развития Эрдэнэцогт Налгарын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
22 Проучване влиението на стресовите факторинякои показатели на хомеостазата при овцата итяхната регулация Хонины гемостазын зарим үзүүлэлтэд стресс хүчин зүйлийн нөлөөллийг судалсан нь Эрдэнэцогт Налгарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1977 , Софи
23 Липидный обмен при атеросклерозе и его изменение под действием тарбаганьего жира Судас хатуурлын үеийн өөх тослогийн солилцоонд тарваганы тосны нөлөө Думаа Ёндоны Боловсролын доктор (Ph.D) Анагаах 1993 Монгол, УБ
24 Result of research on embryo transfer in Mongolian goat Монгол ямааны хөврөлийг шилжүүлэн суулгасан судалгааны дүн Алтанхуяг Нянцаннямын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
25 Experimental resuits of embryo transfer in mongolian goats Монгол ямааны хөврөлийг шилжүүлэн суулгах туршилтын ажлын дүн Алтанхуяг Нянцаннямын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1994 Монгол, УБ
26 Исследование некоторых способов компенсаций потери мощности тракторных двигателей при различных параметрах окружающей среды Хүрээлэх орчны янз бүрийн нөхцөлд тракторын хөдөлгүүрийн чадлын алдагдлыг нөхөх арга замын судалгаа Даваажав Тайсаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1992 Монгол, УБ
27 Wptyn warunkow atmosferycrnych i zapylema na trwatose wybranych elementow pojazdow samochodowych Автомашины тодорхой эд ангиудын эдэлгээнд агаарын нөхцөл болон тоосжилтын нөлөө Гантулга Гомбын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1998 Польш, Радом
28 Исследование некоторых вопросов технологии и организации технической диагностики тракторов Тракторт техникийн онош тогтоох технологи, зохион байгуулалтын зарим асуудлыг судалсан нь Чимид Магваны Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1973 ОХУ, Москва
29 Нормирование на разхода на електроенергия в сельского стопанство на МНР БНМАУ-ын хөдөө аж ахуйн цахилгаан зарцуулалтанд норматив тогтоох нь Бат-Очир Магваны Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1977 Болгар,
30 Ажлын машиныг трактортой холбох аргаас угсрааны ашиглалтын үзүүлэлтэнд хэрхэн нөлөөлөхийг хамтатгасан угсраагаар онцлон судлах Ажлын машиныг трактортой холбох аргаас угсрааны ашиглалтын үзүүлэлтэнд хэрхэн нөлөөлөхийг хамтатгасан угсраагаар онцлон судлах Магсар Магваны Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1978 ,
31 ХАА-н техникийн эд ангийн элэгдэлд температур, деформацийн нөлөө Борхүү Рэнцэний Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1982 Польш,
32 Научные обоснования механикотехнологического проектирования мелких молочно-товарных ферм Сүү-таваарын жижиг фермийн механикжсан технологийн төсөл боловсруулах шинжлэх ухааны үндэслэл Балдангомбо Балжиннямийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
33 Исследование и обоснование основных параметров доильного аппарата с пониженным разрежением под соском и механических стимулирующим устройством для коров Монгольской породы улучшенного типа Нутгийн шилмэл монгол үнээг саах бага соролтын механик нудрагчтай аппаратын үндсэн параметрыг судалж үндэслэх Балдангомбо Балжиннямийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1982 ОХУ, Ленинград
34 Обоснование средств механизации выделывания картофеля в условиях Центральной земледельчикой зоны МНР БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсэд төмс тариалах ажлыг механикжуулах хэрэгслийг сонгох асуудал Буяндэлгэр Доёдын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1983 ОХУ, Москва
35 Основы построения адаптивного технологического процесса проикводства зерна в условиях Монголии Монгол орны нөхцөлд үр тарианы үйлдвэрлэлийн зохицолдсон технологийн процесс боловсруулах үндэс Бямбадорж Чагнаагийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Техник 1995 Монгол, УБ
36 Совершенствование технологии скашивания и средств механизации для раздельной уборки зерновых культур в условиях МНР Монгол орны нөхцөлд үр тарианы ургамлыг ангилан хураах технологи, техник хэрэгслийг боловсронгуй болгох Бямбадорж Чагнаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1987 ОХУ, Новосибирск
37 Применение электрического поля коренного разряда в целях повышения посевных качеств и урожайных свойств семян яровой пшеницы Улаанбуудайн үрийн чанар, ургацыг дээшлүүлэхэд титэмт цахилалтын цахилгаан оронг хэрэглэх нь Бүүвэйбаатар Рэнчиндоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1991 Монгол, УБ
38 Разработка технологии восстановления алюминевых усталей электролистическим сплавом цинк-железо Хөнгөнцагаан эд ангийг электролитийн хайлш цайр-төмөр-өөр сэргээн засварлах технологи боловсруулах Чулуунбат Рэнчиндоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1995 ОХУ,
39 Разработка технологии восстановления шеек распределительных валов автотракторных двигателей с использованием свертного кольца и плазменной дуги Трактор, автомашины хөдөлгүүрийн нударган голыг ган цагираг ба плазмын нум ашиглан сэргээн засварлах технологи боловсруулах Минжүү Түмээгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1995 ОХУ, Санкт-Петербург
40 Түлшний насосны плунжерийн хосын элэгдэлд ашиглалтын зарим хүчин зүйлийн нөлөө Түлшний насосны плунжерийн хосын элэгдэлд ашиглалтын зарим хүчин зүйлийн нөлөө Пүрэвдорж Батхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2001 Монгол, УБ
41 Исследование некоторых мероприятии улучшающих показатели дизельных двигателей, работающих в высоко горных условиях МНР БНМАУ-ын уулархаг нөхцөлд ажиллах дизель хөдөлгүүрийн үзүүлэлтийг сайжруулах зарим арга хэмжээг судалсан нь Жүрмэд Осорын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 1971 ОХУ, Тбилиси
42 Албадан үлээлтгүй дизель хөдөлгүүрийн ашиглалтын үзүүлэлтийг монгол орны нөхцөлд дээшлүүлэх аргазамыг судлах Албадан үлээлтгүй дизель хөдөлгүүрийн ашиглалтын үндсэн үзүүлэлтийг монгол орны нөхцөлд дээшлүүлэх арга замыг судлах Нигамет Тарпаны Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2001 Монгол, УБ
43 Молочная продуктивность, состав и свойства молока различных видов сельскохозяйственных животных разводимых в Монголии БНМАУ-д үржүүлж байгаа ХАА-н амьтдын сүүн бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн бүтэц Индра Ринчений Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1983 Болгар, Софи
44 Развитие молочного дела в Монголии БНМАУ-ын сүүний үйлдвэрийн хөгжил Индра Ринчений Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1962 Болгар, Софи
45 БНМАУ-д мах, ноосны нарийвтар ноост хонины аж ахуй бий болгох арга БНМАУ-д мах, ноосны нарийвтар ноост хонины аж ахуй бий болгох арга Чадраабал Гэндэнгийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1986 ОХУ, Москва
46 Говийн нөхцөлд ширүүвтэр ноост хонины аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор нутгийн хонь эрлийзжүүлсэн дүн Говийн нөхцөлд ширүүвтэр ноост хонины аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор нутгийн хонь эрлийзжүүлсэн дүн Чадраабал Гэндэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1964 ОХУ, Москва
47 Биология воспроизведения основных видов животных Монгольских Народ. Монгол үүлдрийн амьтадын үндсэн төрлийг нөхөн төлжүүлэх биологи Больхорлоо Доржийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1974 ОХУ, Москва
48 Бухны үрийн биологийн салбарт үр шингэлэгчийн нөлөөлөхийг судалсан нь Бухны үрийн биологийн салбарт үр шингэлэгчийн нөлөөлөхийг судалсан нь Больхорлоо Доржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1964 Болгар, Софи
49 Монгол хонины ноос, түүний зоотехникийн тодорхойлолтыг 7 аймгаар харьцуулан судалсан нь Монгол хонины ноос, түүний зоотехникийн тодорхойлолтыг 7 аймгаар харьцуулан судалсан нь Чойжил Доржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1965 ОХУ, Москва
50 Хирургическая патология животных в пастбищном животноводстве Монголии Бэлчээрийн монгол малын мэс заслын эмгэг Даваа Равсалын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
51 Монгол тэмээний дагуур хөндий, тэдгээрт хүрэх зам Монгол тэмээний дагуур хөндий, тэдгээрт хүрэх зам Даваа Равсалын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1968 ОХУ, Москва
52 Беломышечная болезнь ягнят и козлят, меры борьбы с ней в Монгольской Народной Республике БНМАУ-ын Хангайн өндөр уулын бүсийн хонины эндемик өвчнүүд тэдгээртэй тэмцэх арга хэмжээ боловсруулах нь Содномдаржаа Авирмэдийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1983 ОХУ, Москва
53 Хурга ишигний булчин цайх өвчин, түүний тэмцэх арга хэмжээ Хурга ишигний булчин цайх өвчин, түүний тэмцэх арга хэмжээ Содномдаржаа Авирмэдийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1968 ОХУ, Москва
54 Мясная продуктивность, химический состав и методы определния свежести верблюжьего мяса Тэмээний махны ашиг шим, химийн найрлага, түүний шинэлэг байдлыг тодорхойлох аргууд Цэрэнпунцаг Ширбалсаны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1970 Монгол, УБ
55 Влияние удобрений и полива на урожай и качество семян некоторых эндемических и интроцированных сортов ячменя, выращиваемых в северной части МНР Нутгийн ба нутагшсан арвайн ургац ба чанарын найрлагад бордоо-усалгааны нөлөөлөл Дашдэндэв Далхсүрэний Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 1972 Белорусь, Минск
56 К вопросу о питательности и приготовлении кормов животного происхождения и их использование в качестве подкормки скота Амьтны гаралтай тэжээл бэлтгэн малын нэмэгдэл тэжээлд ашиглах Отгоо Цагаандайгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1972 ОХУ, Ставрополь
57 Научное обоснование пастбищного содержания и кормления овец в условиях Монголии Монгол орны нөхцөлд хонин сүргийн бэлчээрийн маллагаа, тэжээллэгийн шинжлэх ухааны үндэс Тогтох Жалцавын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
58 Рациональное пастбищное содержание и кормление полутонкорунных помесных овец лесостепной зоне МНР БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсэд нарийвтар ноост хонийг бэлчээрээр зохистой маллах асуудал Тогтох Жалцавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1972 ОХУ, Ставрополь
59 Подбор сортов и гибридов томатов для деловой основной земледельческой зоны МНР и методы их выращивания (06.01.06-овощеводство) БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсэд лоолийн сорт, эрлийзийг шалгаруулах ба түүнийг ургуулах арга Волоож Дашзэвэгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1973 ОХУ, Санкт-Петербург
60 Теоротические и методологические основы разведения монгольских овец в мясном направлении Монгол хонийг махны чиглэлээр сонгон үржүүлэх онол, арга зүйн үндэс Минжигдорж Балжирын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
61 Закономерности возрастной изменчивости мясной продуктивности валухов монгольской породы Монгол хонины махан ашиг шим даган өөрчлөгдөх зүй тогтол Минжигдорж Балжирын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1973 ОХУ, Москва
62 Биологические основы и пути увеличения производства баранины Хонины мах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх биологийн үндэс арга зам Нямаа Янжавын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1994 Монгол, УБ
63 Монгол хурганы өсөлт, ашиг шим Монгол хурганы өсөлт, ашиг шим Нямаа Янжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1973 Монгол, УБ
64 БНМАУ-ын газар тариалангийн системийн арга зүйн ба агрономын үндэс БНМАУ-ын газар тариалангийн системийн арга зүйн ба агрономын үндэс Цэдэв Балбарын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1990 ОХУ, Москва
65 Шведская муха (OSCINELLA PUSILLA MEIG) и темнобрюхая толстоножка (BIBIO NIGRIVENTRIS HALIDAY) в центральной земледельческой зоне монгольской народной республики БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд швед ялаа, бүдүүн хөлт шумуул, тэдгээртэй тэмцэх арга Цэдэв Балбарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1973 Казакстан, Алма-Ата
66 Удобрение яровой пшеницы в ЦЗЗ Монголии БНМАУ-ын тариалангийн төв бүсэд зусах буудайг эрдэс бордоогоор бордох Чүлтэмсүрэн Лувсанжамцын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1975 ОХУ, Москва
67 Приемы коренного улучшения горно-степных пастбищ в центральной части МНР БНМАУ-ын говийн районд таримал бэлчээр бий болгох арга Жигжидсүрэн Содномдаржаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1975 ОХУ, Санкт-Петербург
68 Хозяйственно-полезные качества халхингольского скота и методы его улучшения Халх голын үхрийн аж ахуйн ашигт чанар, цаашид сайжруулах арга Дугаржав Самбуугын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1975 Монгол, УБ
69 Научное обоснование улучшения плодородия почвы и удобрения яровой пшеницы в условиях Центрально-Земледельческой зоны Монголии Монгол орны тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд хөрсний үржил шимийг сайжруулах, зусах буудай бордох шинжлэх ухааны үндэслэл Цэрмаа Дүгэрмаагийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
70 Монгол орны хүрэн хөрсний үржил шим, зусах буудайн ургац, түүний чанарт эрдэс бордоо ба бууцны нөлөөлөл Монгол орны хүрэн хөрсний үржил шим, зусах буудайн ургац, түүний чанарт эрдэс бордоо ба бууцны нөлөөлөл Цэрмаа Дүгэрмаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1975 ОХУ, Киев
71 БНМАУ дахь үхрийн нүдний таримал БНМАУ дахь үхрийн нүдний таримал Баатар Ламзавийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1976 Украйн, Киев
72 Тэжээлийн олон наст өвсний ургацад удаан үйлчилгээтэй азотын бордооны нөлөө Тэжээлийн олон наст өвсний ургацад удаан үйлчилгээтэй азотын бордооны нөлөө Чимэддорж Цэдэний Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1977 Чех, Прага
73 Хээрийн бүсийн хялгана-хазаар өвст бэлчээрийн ургамлын химийн найрлага шимт чанарын хөдлөл зүй Хээрийн бүсийн хялгана-хазаар өвст бэлчээрийн ургамлын химийн найрлага шимт чанарын хөдлөл зүй Гэндарам Хүдэрийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1977 Монгол, УБ
74 Synteza prvkov agrotechniky do pestovatelskeho systemu tvrdej psence v podmienkach mongolskei ludovel republiky БНМАУ-ын тариалангийн төв бүсэд хатуу буудай тариалах систем дэх агротехникийн цогцолбор арга Нямжав Надмидийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1976 Чех, Прага
75 Баруун монголын нөхцөлд зусах буудайн тарих хугацаа нормыг судалж сортын сорилт хийсэн Баруун монголын нөхцөлд зусах буудайн тарих хугацаа нормыг судалж сортын сорилт хийсэн Бат-Очир Бэгзжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1978 Монгол, УБ
76 Сарлаг үнээний нөхөн үржлийн физиологи ба биотехнологи Сарлаг үнээний нөхөн үржлийн физиологи ба биотехнологи Магаш Аятханы Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1990 Герман, Берлин
77 Үнээний ороог жигдрүүлсэн үеийн өндгөвчний гормоны зохицуулга Үнээний ороог жигдрүүлсэн үеийн өндгөвчний гормоны зохицуулга Магаш Аятханы Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1978 Герман, Берлин
78 Взрху срока на засаждането и торенето на главестото зеле в ЦЗЗ на МНР БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсэд бөөрөнхий байцаа тарих хугацаа, бордох асуудал Чулуунбаатар Жамсраны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1969 Болгар, Софи
79 Монгол зусах буудайн хатуу харуу өвчин түүнтэй тэмцэх арга Монгол зусах буудайн хатуу харуу өвчин түүнтэй тэмцэх арга Бямбажав Билэгтийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1978 Болгар, Пловдив
80 Методы разведения монгольских овец путем использования местных пород и отродий Нутгийн үүлдэр омгийг ашиглаж монгол хонийг үржүүлэх арга Самбуу Ганпүрэвийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1994 Монгол, УБ
81 Монгол хонины аж ахуйн ашигтай шинж чанарт зарим омгийн нөлөөлөхүй Монгол хонины аж ахуйн ашигтай шинж чанарт зарим омгийн нөлөөлөхүй Самбуу Ганпүрэвийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1978 Монгол, УБ
82 Режим орошения и влияние удобрении на травостой многолетних трав в условиях пустынно - степной зоны МНР Монгол улсын цөлөрхөг хээрийн бүсэд олон наст ургамлыг тэжээлд тариалах усалгааны, бордооны горим Бор Дарьзавийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1980 Монгол, УБ
83 Разработка специфических и эффективных методов профилактики салмонеллеза овец и коз Монголии Монгол улс дахь хонь, ямааны сальмонеллёз өвчнийг сэргийлэх өвөрмөц, үр ашигтай арга боловсруулсан нь Ёндондорж Агчбазарын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1995 Монгол, УБ
84 Салмонеллез мелкого рогатого скота и его специфическая профилактика в МНР БНМАУ-ын нөхцөлд бог малын иж балнад өвчин түүний өвөрмөц урьдчилан сэргийлэлт Ёндондорж Агчбазарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1981 Монгол, УБ
85 БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд эртний төмс ургуулах, сорт, тарих хугацаа, тэжээлийн талбай, үрийг соёолуулах аргыг судлах БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд эртний төмс ургуулах, сорт, тарих хугацаа, тэжээлийн талбай, үрийг соёолуулах аргыг судлах Сүхээ Охиндойгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1981 Болгар, Пловдив
86 Эпизоотологические особенности некоторых вирусных болезней животных в Монголии (ящур, чцма КРС и яков, контагиозная эктима верблюдов) Монгол орны малын зарим вируст өвчний эпизоотологийн онцлог Хөхөө Аюурын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1997 ОХУ, Москва
87 Тэмээний халдварт амруу үүсгэгчийн биологийн зарим шинж Некоторые биологические свойства контагиозной эктемы верблюдов Хөхөө Аюурын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1982 Чех, Прага
88 Некоторые приемы агротехники многолетных трав на семена в условиях богары центрально-земледельческой зоны МНР Тариалангийн төв бүсийн усалгаагүй нөхцөлд олон наст ургамлыг үрэнд тариалах агротехникийн зарим арга Жамъяндорж Халтарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1983 Монгол, УБ
89 Стимуляция пищеварения, роста ягнят и основы меры борьбы с них патологией Хурганы тэжээл боловсруулалт, өсөлтийг эрчимжүүлж, эмгэгтэй тэмцэх нь Дэмбэрэл Ширчингийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
90 Bayanyak korai elvalasztasanak legalkalmasabb iooponja navekedesi bendoemesztesi-es anyagforgalmi vizgalator alapjan Хурга эрт ялгах тохиромжтой хугацааг түүний өсөлт, гүзээний тэжээл боловсруулалт, бодис солилцоотой судлан тогтоох нь Дэмбэрэл Ширчингийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1983 Унгар, Будапешт
91 Агротехнические основы выращивания семян огурцов в условиях оазисов в МНР БНМАУ-ын Говийн баянбүрдийн нөхцөлд өргөст хэмхийн үр үржүүлэх агротехникийн үндсүүд Нинж Бадамын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1983 Монгол, УБ
92 Үнээ, гунжны өндгөвчний үйл ажиллагааны дутмагшил Үнээ, гунжны өндгөвчний үйл ажиллагааны дутмагшил Цэдэндорж Лувсаншаравын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1983 ОХУ, Санкт-Петербург
93 Уушигны үрэвсэлтэй нялх хурганы дархлааны байдал, түүнийг зохицуулах нь Уушигны үрэвсэлтэй нялх хурганы дархлааны байдал, түүнийг зохицуулах нь Ганболд Даваасамбуугийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1995 ОХУ, Москва
94 Малын дотрын халдваргүй өвчин Малын дотрын халдваргүй өвчин Ганболд Даваасамбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1984 ОХУ, Санкт-Петербург
95 Возможность применения биологического азота в земледелии Монголии Монгол орны газар тариаланд биологийн азот ашиглах боломж Галт Лантуугийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1995 Монгол, УБ
96 БНМАУ-ын хөрсний бичил биетэн тэдгээрийг тэжээлийн ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэхэд ашиглах боломж БНМАУ-ын хөрсний бичил биетэн тэдгээрийг тэжээлийн ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэхэд ашиглах боломж Галт Лантуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1985 Герман, Лейпциг
97 Монгол орны нөхцөлд тэжээлийн шимт чанарыг сайжруулах онол практикийн асуудал Монгол орны нөхцөлд тэжээлийн шимт чанарыг сайжруулах онол практикийн асуудал Содномцэрэн Чойнзоны Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1994 ОХУ, Санкт-Петербург
98 Технология производства высококачественного сена и травяной муки в условиях лесостепной зоны Монгольской Народной Республики БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсэд сайн чанарын өвс, өвсний гурил бэлтгэх технологи Содномцэрэн Чойнзоны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1985 Монгол, УБ
99 Эпизоотическая ситуация по лейкозу высокопродуктивного крупного рогатого скота различных пород в Монголии и разработка методов борьбы с ним Монгол улсын арвин ашиг шимт үүлдрийн үхрийн лейкозын эпизоотын байдал ба түүнтэй тэмцэх арга боловсруулсан нь Базарцэрэн Цэвэлийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
100 Язвенный маммилит крупного рогатого скота в МНР и разработка методов диагностики и профилактики БНМАУ дахь үхрийн дэлэнгийн өмрөө түүнийг оношлох ба сэргийлэх арга боловсруулсан нь Базарцэрэн Цэвэлийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1986 Монгол, УБ
101 Сезонная динамика теплового обменна у монгольских овец Монгол хонины дулааны солилцооны улирлын хөдлөл зүй Лхагвадорж Намдагын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1986 Монгол, УБ
102 БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд буудайн зарим сортуудын ургац бүрэлдэхэд усалгааны горим тариалах хугацаа хамаарах БНМАУ-ын газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд буудайн зарим сортуудын ургац бүрэлдэхэд усалгааны горим тариалах хугацаа хамаарах Цагааншүхэр Гунгаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1987 ОХУ, Москва
103 Мал амьтны элэгний хэвийн ба эмгэг үеийн бүтэц үйл ажиллагааны өөрчлөлт Морфофунциональные изменения печени животных при нормальных и патологических состояниях их организма Санжаатогтох Равданы Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
104 Возрастные и сезонные морфо-функциональные изменения печени у овец местной монгольской породы в норме и при патологии Нутгийн монгол хонины элэгний бүтэц, үйл ажиллагааны насны болон улирлын өвчлөлтийг хэвийн ба эмгэгийн үед судалсан нь Санжаатогтох Равданы Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1988 Монгол, УБ
105 Некоторые вопросы по гельминтофауне и дегельминтизации монгольской лощади Монгол адууны гельминтийн аймаг, дегельминтизацын зарим асуудал Уламбаяр Очирхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1988 Монгол, УБ
106 БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсийн хонины аж ахуй дахь ходоод гэдэсний замын стронгилятоз өвчний эпизоотологи ба тэдгээртэй тэмцэх арга БНМАУ-ын ойт хээрийн бүсийн хонины аж ахуй дахь ходоод гэдэсний замын стронгилятоз өвчний эпизоотологи ба тэдгээртэй тэмцэх арга Дамбий Намжилын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 ОХУ, Москва
107 Алтайн улаан үүлдрийн хэсгийн ямааг буй болгосон онол арга зүйн үндэс Алтайн улаан үүлдрийн хэсгийн ямааг буй болгосон онол арга зүйн үндэс Алтангэрэл Дондивын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
108 Некоторые популяционно-генетические параметры мясного скота породы "Сэлэнгэ" Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийн популяци-генетикийн зарим параметр Алтангэрэл Дондивын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 Монгол, УБ
109 БНМАУ-д зусах зөөлөн буудайн селекцийн эх материал гаргах БНМАУ-д зусах зөөлөн буудайн селекцийн эх материал гаргах Алтансүх Норовын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 ОХУ, Санкт-Петербург
110 Эпизоотология пастереллеза крупного рогатого скота, овец и его специфическая профилактика в МНР БНМАУ дахь үхэр, хонины цусан халдварт өвчний эпизоотологи, түүний өвөрмөц урьдчилан сэргийлэлт Лундаа Цэвээнжавийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 Монгол, УБ
111 БНМАУ дахь үхрийн ринотрахейтийн тархалт ба оношлогоо БНМАУ дахь үхрийн ринотрахейтийн тархалт ба оношлогоо Пүрэвцэрэн Бямбагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 ОХУ, Москва
112 Изучение особенностей топографической анатомии монгольских верблюдов и обоснование хирургических, традиционных методов лечения Монгол тэмээний байршил анатомийн онцлогийг судалж, мэс заслын ба уламжлалт эмчилгээний үндэслэлийг боловсруулсан нь Оргил Долоонжины Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
113 Акушерская и хирургическая помощь при патологических родах у верблюдиц Бэртсэн ингэнд үзүүлэх эх барих, мэс заслын тусламж Оргил Долоонжины Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 Монгол, УБ
114 Баруун монголын усалгаатай нөхцөлд арвайн сортуудыг үнэлж, тариалах агротехникийг боловсруулах Баруун монголын усалгаатай нөхцөлд арвайн сортуудыг үнэлж, тариалах агротехникийг боловсруулах Цагаанбанди Тогтохын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 ОХУ,
115 Зөөлөн буудайн Түрүү, хатуу буудайн Талст зэрэг сортуудын төлөвлөгөөт ургацыг усалгаатай нөхцөлд бүрдүүлэх нь Зөөлөн буудайн Түрүү, хатуу буудайн Талст зэрэг сортуудын төлөвлөгөөт ургацыг усалгаатай нөхцөлд бүрдүүлэх нь Батмөнх Ламжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1990 ОХУ, Ставрополь
116 Химический состав и технологические свойства молока монгольских овец Монгол хонины сүүний химийн найрлага, технологийн шинж чанар Цэндсүрэн Сэрээтэрийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1989 Монгол, УБ
117 Изучение нормы внесения удобрений и получение раннего урожая картофеля в центральной земледельческой зоне МНР Тариалангийн төв бүсэд төмсний эрт болцтой сортод бордооны тун тогтоож ургац эрт авах зарим боломж Чойжамц Ажиндайгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1990 Монгол, УБ
118 Научное основы семеневодство яровой пшеницы в Монголии Монгол улсад зусах буудайн үр үржүүлэх шинжлэх ухааны үндэс Ганбаатар Санжаагын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1997 ОХУ, Москва
119 Агроэкологические обоснование семеноводство яровой пшеницы в Центрально-земледельческой зоне МНР БНМАУ-ын тариалангийн төв бүсэд зусах буудайн үр ургуулах агроэкологийн үндэслэл Ганбаатар Санжаагын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1991 ОХУ, Москва
120 Ойт хээрийн бүсийн тариалангийн талбайд олон наст таримал бэлчээр бий болгох арга Ойт хээрийн бүсийн тариалангийн талбайд олон наст таримал бэлчээр бий болгох арга Түмэнжаргал Дагванамдалын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1991 Монгол, УБ
121 Способы рационального использования луговых сенокосов в горнолесостепном поясе МНР БНМАУ-ын уулын ойт хээрийн бүслүүрийн нугын хадланг зохистой ашиглах арга Цогоо Дамдиний Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1990 Монгол, УБ
122 Говь гурван сайхан үүлдэр, өнжүүл үржлийн хэсгийн ишигний хорогдлын зарим шалтгаан тэмцэх, арга хэмжээ Говь гурван сайхан үүлдэр, өнжүүл үржлийн хэсгийн ишигний хорогдлын зарим шалтгаан тэмцэх, арга хэмжээ Цогттуяа Чулууны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1992 Монгол, УБ
123 Экспериментальные исследования метода трансплантации эмбрионов к.р.с в условиях Монголи Монгол орны нөхцөлд үхрийн үр хөврөл шилжүүлэн суулгах аргыг туршсан нь Галрагчаа Пэрэнлэйгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
124 Монголд оронд тархсан царцаа /acrididea/-ны түүхий эдийн эмийн шинж чанарыг судлаж, "акритракт" бэлдмэлийн технологи боловсруулсан нь Монголд оронд тархсан царцаа /acrididea/-ны түүхий эдийн эмийн шинж чанарыг судлаж, "акритракт" бэлдмэлийн технологи боловсруулсан нь Ганболд Яндагын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2009 Монгол, УБ
125 Некоторые реузльтаты изучения лекарственного препарата из саранчи Царцаан эмийн судалгааны зарим дүн Ганболд Яндагын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
126 Агротехника возделывания семенной люцерны в условиях орошения для котловины больших озер Монголии Монгол улсын их нууруудын хотгорын усалгаатай нөхцөлд царгасыг үрэнд тариалах агротехник Батсүх Шаравын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
127 Наследия искусства дизайна Монголии Наследия искусства дизайна Монголии Сонгино Чойжилжавийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
128 Төрөл бүрийн малын арчилгаа эдэлгээний хэрэгсэл Төрөл бүрийн малын арчилгаа эдэлгээний хэрэгсэл Сонгино Чойжилжавийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
129 Саалийн үнээний тэжээллэгийн жорыг тохируулах асуудал К вопросу урегулирования кормового рациона дойных коров Хашбат Шагдарсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
130 Эпизоотологический мониторинг, диагностика и профилактика сапа в Монголии Тунгалаг Чүлтэмдоржийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2005 ОХУ, Москва
131 Выделение целлюлозоразлагаюших бактерии и возможность использования их в кормлении Целлюлоз задлагч бактерийн нутгийн омог, түүнийг тэжээлд ашиглах боломж Тунгалаг Чүлтэмдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
132 Данные по этиологии и разработке лечебно-профилактических мероприятий при бронхопневмонии телят на молочно-механизированных фермах Саалийн механикжсан фермийн тугалын уушигны үрэвслийн шалтгаан, тэмцэх арга Эрдэнэбилэг Өлзийгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
133 Результаты биотехнологических исследований в борьбе с полевками брандта Үлийн цагаан оготнотой тэмцсэн биотехнологийн судалгааны дүн Энхболд Нанжгийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2001 Монгол, УБ
134 Использования на местного штамма 7/30 в борьбе с полевками Брандта Нутгийн омог Сальмонелла энтеритидж 7/30-ыг ашиглан үлийн цагаан оготнотой тэмцэх нь Энхболд Нанжгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
135 Изучение биологии и экологии главнейщих вредителей люцерны монголии, разработка меры по борьбе с ними Монгол орны царгасны гол хөнөөлт шавьжийн биологи, экологийг судалж, тэдгээртэй тэмцэх арга боловсруулах Чулуунжав Чултэмийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1994 Монгол, УБ
136 Саркоцистоз овец в Монголии и применение иммунологических методов для его диагностика Монгол дахь хонины саркоцистоз, түүний оношилгоонд дархлаа судлалын аргуудыг хэрэглэсэн нь Батцэцэг Гончигоогын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
137 Изучение распространения и серодиагностика токсоплазмоза и саркоспориозов сельскохозяйственных животных в Монголии Монгол улсад малын токсоплазмаз, саркоспоридозын тархалтыг судалж, оношийн бэлдмэл боловсруулах Батцэцэг Гончигоогын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
138 Возможности ускорения роста и повышения мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота монгольской породы Өсвөр насны монгол үхрийн өсөлт, махны ашиг шимийг нэмэгдүүлэх боломж Алтангэрэл Даваагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1994 Монгол, УБ
139 Особенности Монгольских овец с увеличенным числом позвонков Илүү нугаламтай монгол хонины онцлог Санжмятав Хүрлээгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1994 Монгол, УБ
140 Возрастная морфология костной системы овец монгольской породы в раннем постнатального онтогенезе в норме и патологии Төрсний дараах онтогенезийн эрт үе дэх хонины ясны системийн хэвийн болон эмгэгт морфологийн өөрчлөлт Андрей Сүрэнхорлоогын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1987 Монгол, УБ
141 Монгол малын үржихүйг биотехникийн аргаар зохицуулах асуудалд Изучения биологии и экологии главнейщих вредных саранчевых монголии и разработка мер по борьбе с ними Бэгзжав Намсаны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1995 Монгол, УБ
142 Выбор оптимальных парозерновых севеоборотов в условиях восточно степной земледельческой зоны Монголии Монголын Дорнод талын бүсэд уринш, үр тарианы тохиромжтой сэлгээ сонгох Магсар Жалбажавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1995 Монгол, УБ
143 Монгол адууны махан ашиг шим нас даган өөрчлөгдөх нь Монгол адууны махан ашиг шим нас даган өөрчлөгдөх нь Сайполда Тогторбайн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1995 Казакстан, Алма-Ата
144 Evaluation of nutritive value of feed by metabolic energy in Mongolia Малын тэжээлийн ерөнхий шимт чанарыг солилцлын энергээр үнэлэх асуудал Тогтохбаяр Норовсамбуугийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
145 Кормовое достоинство разнотравно-злакового пастбища лесостепной зон Монголии Ойт хээр, хээрийн бүсийн алаг өвс-үетэнт бэлчээрийн тэжээллэг чанар Тогтохбаяр Норовсамбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1995 Монгол, УБ
146 Результаты изучение некоторых показателей иммунологического статуса у ягнят монгольской породы Монгол хурганы дархлалын байдал, чадавхийн зарим үзүүлэлтийг судалсан дүн Эрдэнэбаатар Жанчивдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1995 Монгол, УБ
147 Выяснение этиологии и меры лечения и разработка мер борьбы с болезнью "Оронги" Оронги өвчний шалтгаан, эмчлэн сэргийлэх зарим арга хэмжээ Батчулуун Цэрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
148 Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд бөөрөнхий байцаа, шар луувангийн талбайн хог ургамлыг судалж, тэмцэх арга боловсруулах Совершенствование мер борьбы с орняками на посевах капусты и моркови в ЦЗЗ Монголии Амаржаргал Балдандоржын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
149 Результаты изучения секреции сычуга и некоторых показателей обмена веществ у нормальных и голодающих ягнят Хурганы ходоодны шүүрэлт, бодисын солилцоог ердийн болон өлсгөлөн нөхцөлд судалсан үр дүн Гэрэлцэцэг Гэлэгсэнгээгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
150 Возможность разведения кроликов породы шиншилла в условиях Монголии Монгол улсад шиншилл үүлдрийн молтогчин туулай үржүүлэх боломж Бээжинхүү Гончигдоржын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
151 Алатау-Монголын эрлийз үхрийн бэлчээрийн маллагаанд зохицох чадвар, сүүн ашиг шим Приспособителная способность алатау-монгольских помесей к пастбищному содержанию и их молочная продуктивность Цэгмид Мэндбаярын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
152 Результаты изучения морфологии яичников ячих в постнатальном онтогенезе и некоторых болезнях Сарлагийн өндгөвчийн бүтцийг эхээс гарснаас хойших хувийн хөгжлийн үед судалсан дүн Бүрэнжаргал Сэдхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
153 Возможности минимализации паровой обработки в ЦЗЗ Монгол орны тариалангийн төв бүсэд уриншийн хөрс боловсруулалтыг цомхотгох боломж Баатарцол Бумбалдайгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
154 Стабильность урожайности и пластичность сортов яровой пшеницы, их использования в селекции Зусах буудайн сортуудын ургацын уянцар, тогтворт чанар, түүнийг селекцид ашиглах нь Ганболд Жигмэдийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
155 Хамгаалагдсан хөрсөнд хүнсний ногоо ургуулах технологийн зарим асуудал Хамгаалагдсан хөрсөнд хүнсний ногоо ургуулах технологийн зарим асуудал Оросоо Шомбоны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
156 Сүрлийг уурагжуулах целлюлоз задлагч дээд ба доод мөөгний идэвхтэй омог гаргах Сүрлийг уурагжуулах целлюлоз задлагч дээд ба доод мөөгний идэвхтэй омог гаргах Алтанцэцэг Хажидсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
157 Фармакологическое изучение салораксора в тесной связи с нарушениями, происходящими на единой цепи три состояния мембранных структур и редоксипотенциалов клеток Салораксор бэлдмэлийн фармакологийн үйлдлйиг эсийн мембран, редоксипотенциалын 3 төлөв шугамтай холбон судлах нь Болормаа Пэлдэнгийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
158 Фармакологические изучение иммунотропной активности остролодочника ложно-железистого (Oxytropis pseudoalanulosa) и солянки лиственничнолистной (Salsola laricifolia) Шинэсэрхүү бударгана, хуурмаг булчирхайт ортуузын имминунотрон үйлдлийн фармакологи судалгаа Болормаа Пэлдэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
159 Amino Acid Polymorphisms of PrP Gene in Bkyuklian Sheep and Susceptibility of Transgenic Mice Expressing Chimeric PrP Genes to Sheep Scrapie Монгол хонины PrP генийн полиморфизм амины хүчил ба хонины хамуунд чимерк PrP ген нэвтүүлж холимог гентэй хулгануудын мэдрэмтгий чанар Гомбожав Алтангэрэлийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Япон, Гифү
160 Тал хээрийн бүсэд хурга бойжуулах эрүүл ахуйн зарим горим Гигиенический режим выращивания ягнят в степной зоне Монголии Гомбожав Алтангэрэлийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
161 Типы рационов кормления при выращивании и откорме помесных бычков мясного направления Махны чиглэлийн эрлийз өсвөр үхрийг өсгөн бойжуулж бордох, тэжээллэгийн жорын хэв шинж Ринчиндорж Доржжадамбын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1996 Монгол, УБ
162 Влияние кровопускания на клинические, гематологические и иммунные показатели животных Ханах засал малын эмнэл зүй, цусны бүтэц, дархлалын зарим үзүүлэлтэнд нөлөөлөхүй Отгондаваа Жигмэдийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
163 Влияние предшественников на плодородие почвы и урожай яровой пшеницы в Центральной Земледельческой зоне Монголии Газар тариалангийн төв бүсэд хөрсний үржил шим, зусах буудайн ургацад урьдавчийн нөлөө Отгонбаатар Ичинхорлоогийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1997 Монгол, УБ
164 Сарлагийн эх барихын эмгэг, кесарын хагалгаа Сарлагийн эх барихын эмгэг, кесарын хагалгаа Ганбат Санжжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1998 Монгол, УБ
165 Изучение мыта жеребят и разработка метода специфической профилактики Унаганы сахуу өвчинг судалж сэргийлэх өвөрмөц арга боловсруулах Баярсайхан Балганы Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1998 Монгол, УБ
166 Фармакологическое изучение препарата стеллеры карликовой (Stellera chamaejasmel) Одой далан түрүү (Stellera chamaejasme L)-ний бэлдмэлийн фармакологийн судалгаа Бямбажав Цээсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1998 Монгол, УБ
167 Уринш-үр тарианы сэлгээнд хонгио хошуу будаа, мөлхөө хиагны биологийн зарим онцлогийг судалж тэмцэх арга боловсруулах Изучение некоторых биологических особенностей овсюга и пырея ползучего в паро-зерновом севообороте и разработка мер борьбы с ними Отгонсүрэн Мажаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1998 Монгол, УБ
168 Паратифозный аборт кобыл в условиях Монголии Монгол дахь гүүний иж балнад Сарантуяа Барчын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1998 ОХУ, Санкт-Петербург
169 Изучение главнейших вредных насекомых ягодных культур Монголии, разработка мер борьбы с ними Монгол орны жимсгэний таримлын гол хөнөөлт шавьжийг судалж, тэмцэх арга боловсруулах Даваа Мөнхөөгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
170 Монгол орны тариалангийн төв бүсэд алимын /Malus domestica L. Borkh/ сортуудын аж ахуйн биологийн онцлогийг судалсан дүн Монгол орны тариалангийн төв бүсэд алимын /Malus domestica L. Borkh/ сортуудын аж ахуйн биологийн онцлогийг судалсан дүн Алимдаръяа Цэнд-Очирын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 ,
171 Итоги сравнительного изучения хозяйственно биологических особенностей некоторых сортов черной смородины в Центральной Земледельческой зоне Монголии Монгол орны тариалангийн төв бүсэд үхэр нүдний зарим сортын аж ахуйн биологийн онцлогийг харьцуулан судалсан дүн Булгамаа Дэнсамбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
172 Монгол оронд зусах буудайн селекцид өвөлжих буудайг ашигласан дүн Монгол оронд зусах буудайн селекцид өвөлжих буудайг ашигласан дүн Мягмарсүрэн Ядамсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
173 Изучение сортов, срока посева и норм высева семян льна масличного (Linum usitassimum L.) в условиях Центрально-Земледельческой зоны Монголии Газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд тосны маалингын / Linum usitatissimum L./ Сорт шалгаруулах, тарих хугацаа, үрийн нормын судалгаа Баярсүх Ноовын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2001 Монгол, УБ
174 Вирусгүй төмсний үрийн материалыг үржүүлэх явцад өвчлөлтөөс хамгаалах арга Меры защиты семенного материала от болезней при размножении безвирусного картофеля Нинжмаа Оргодолын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2001 Монгол, УБ
175 Монгол орны тариалангийн төв бүсийн агроуур амьсгалын өөрчлөлт, тариалангийн үйлдвэрлэлд түүний үзүүлэх нөлөө Изменения агроклиматических условий в Центральной земледельческой зоне Монголии и их влияние на земледелие Оюун Жигжидийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
176 Некоторые особенности биологии и экологии главнейших вредителей хлебных запасов и меры борьбы с ними Агуулахын зонхилох хөнөөлт шавьжийн биологи, экологийн зарим онцлог, тэдгээртэй тэмцэх арга Мягмар Чимэдтогтохын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2001 Монгол, УБ
177 Газар тариалангийн төв бүсэд хүнсний вандуй, шошийг тариалах агротехникийн зарим асуудал Газар тариалангийн төв бүсэд хүнсний вандуй, шошийг тариалах агротехникийн зарим асуудал Батболд Бадамжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2002 Монгол, УБ
178 Төмсний фитофтор өвчний үүсгэгчийн /Phytophthora infestans D.B/ биологийн зарим онцлог, түүний тархалтын прогнозчилол Төмсний фитофтор өвчний үүсгэгчийн /Phytophthora infestans D.B/ биологийн зарим онцлог, түүний тархалтын прогнозчилол Дондов Будсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2002 Монгол, УБ
179 Результаты исследований агротехники яровой пшеницы при безотвальной обработке почвы в Центрально-земледельческой зоне Монголии Хөрс хавж элдэншүүлэх технологийн нөхцөлд зусах буудай ургуулах агротехникийг судалсан дүн Намбар Жийпрэлийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2002 Монгол, УБ
180 Тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд нүцгэн үрт хошуу будааны сорт шалгаруулж, тарих хугацаа, үрийн нормыг судалсан дүн Тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд нүцгэн үрт хошуу будааны сорт шалгаруулж, тарих хугацаа, үрийн нормыг судалсан дүн Намжилсүрэн Жамъянжамцын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2002 Монгол, УБ
181 Монгол орны газар тариалангийн Дорнод бүсэд тосны ургамал тариалах шинжлэх ухааны үндэс Монгол орны газар тариалангийн Дорнод бүсэд тосны ургамал тариалах шинжлэх ухааны үндэс Мөнхжаргал Очирбатын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2019 Монгол, УБ
182 Возделывание подсолнечника и ярового рапса на масло в условиях восточно-степной земледельческой зоны Монголии Монголын дорнод талын газар тариалангийн бүсэд наранцэцэг, зусах рапсыг тосонд зориулж тариалах нь Мөнхжаргал Очирбатын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
183 Монгол орны говийн бүсийн бэлчээрийн ургамлын шимт чанар Монгол орны говийн бүсийн бэлчээрийн ургамлын шимт чанар Батмөнх Дамдингийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Япон, Киото
184 Влияние азотных удобрений на минеральное питание, урожай и качество раннего картофеля в ЦЗЗ Монголии Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд эрт болцтой төмсний хооллолт ба ургац чанарт азотын бордооны нөлөө Хүрэлтогоо Хажидын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
185 Методы использования некоторых типов пастбищ в лесостепной зоне Монголии Ойт хээрийн бүсийн зарим төрлийн бэлчээрийг ашиглах арга Оюунцэцэг Чүлтэмжамцын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
186 Показатели иммунного статуса здоровых и больных пневмонией, щенков и их коррекция Эрүүл болон уушгины үрэвсэлтэй гөлөгний дархлааны үзүүлэлтүүд тэдгээрийн өөрчлөлтийг засах нь Цогтгэрэл Бат-Очирын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2002 Монгол, УБ
187 Результаты испытания некоторых биотехническъих приемов для повышения воспроизводительной способности у ячих Сарлаг үнээний нөхөн үржихүйн чадавхийг дээшлүүлэхэд биотехникийн зарим аргыг туршсан дүн Даваа Мядагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
188 Биологические свойства некоторых микроорганизмов желудочно-кишечного тракта ягнет и возможность их полезного использования Монгол хурганы ходоод гэдэсний замын зарим бичил биетний биологийн шинж чанар, түүнийг ашиглах нь Дүгэрсүрэн Жамъяны Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
189 Намгийн сургар (Ledum palustre.L)-ын биологийн идэвхт бодис, фармакологийн судалгаа Биологически активные вещества багульника болотного (Ledum palustre.L) и их фармакологическое изучение Одсүрэн Лувсандашийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
190 Хонь, нохойны хугарсан чөмөгний ясанд хүрэх зам, эмчилгээний зарим аргыг судалсан дүн Оперативные доступы к трубчатым костям овец, собак и разработка рациональных методов лечения при их переломах Бямбацогт Сэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2001 Монгол, УБ
191 Некоторые особенности возрастной биологии мясо-шерстных овец породной группы "Ерөө" Мах-ноосны Ерөө үүлдрийн хэсгийн хонины өсөлтийн биологийн зарим онцлог Лхагвасүрэн Доожхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
192 Результаты изучнения реппродуктивной функции в связи с прогестероновой секрецией у молочных коров и верблюдиц Саалийн үнээ, ингэний үржихүйн үйл ажиллагааг прогестероны шүүрэлтэй холбон судалсан дүн Бадамдорж Доржхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1998 Монгол, УБ
193 Царгас, хошооны зарим сорт, экотипийн аж ахуйн биологи, морфологийн онцлог (тариалангийн төв бүсийн усалтгаатай, усалгаагүй нөхцөлд) Царгас, хошооны зарим сорт, экотипийн аж ахуйн биологи, морфологийн онцлог (тариалангийн төв бүсийн усалтгаатай, усалгаагүй нөхцөлд) Алимаа Далхжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
194 Основные вопросы развития скотоводство МНР БНМАУ-ын үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэх үндсэн асуудлууд Моёбуу Дондогдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1963 ОХУ, Москва
195 Организация и оплата труда в животноводстве сельскохозяйственных объединений МНР Хөдөө аж ахуйн нэгдлүүдийн мал аж ахуйн хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөлс төлөлт Лувсандорж Сономын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1964 ОХУ, Москва
196 БНМАУ-ын мал аж ахуйн салбарыг эрчимжүүлэх үндсэн асуудлууд БНМАУ-ын мал аж ахуйн салбарыг эрчимжүүлэх үндсэн асуудлууд Дашдондов Ханджамцын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Нийгэм 1976 ОХУ, Москва
197 Пути интенсификации мясного животноводства в МНР БНМАУ дахь идшинд зориулсан мал аж ахуйн тогтвортой өсөлтийг хангах замууд Дашдондов Ханджамцын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1965 ОХУ, Москва
198 Бэлчээрийн мал аж ахуйн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх нь Бэлчээрийн мал аж ахуйн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх нь Бизъяа Гэндэнгийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Нийгэм 1991 ОХУ, Москва
199 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг тодорхойлох арга зүйн асуудал Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг тодорхойлох арга зүйн асуудал Бизъяа Гэндэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1976 Монгол, УБ
200 БНМАУ-ын адууны аж ахуйн эдийн засгийн үр ашиг, хөгжлийн хэтийн төлөв БНМАУ-ын адууны аж ахуйн эдийн засгийн үр ашиг, хөгжлийн хэтийн төлөв Чойжилсүрэн Ойдовын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1977 Монгол, УБ
201 Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн нөхцөлд ХАА-н хоршоог хөгжүүлэх үндсэн асуудлууд Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн нөхцөлд ХАА-н хоршоог хөгжүүлэх үндсэн асуудлууд Логи Нацагийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Нийгэм 2000 Монгол, УБ
202 Совершенствование управления сельскохояйственным производством МНР: на основе примере госхозов МНР Эдийн засаг-математикийн аргыг хэрэглэх үндсэн дээр хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь Логи Нацагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1978 ОХУ, Москва
203 Проблемы повышения использования факторов производительности семейного хозяйства животноводов Малчин өрхийн аж ахуйн бүтээмжийн хүчин зүйлсийн ашиглалтыг дээшлүүлэх асуудалд Адъяа Юмдалын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 1999 Монгол, УБ
204 Тэмээний аж ахуйн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх Тэмээний аж ахуйн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх Адъяа Юмдалын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1979 Казакстан, Алма-Ата
205 Экономическая эффективность производства молока и пути ее повышения в совхозах Бурятии и гохозах МНР Сүү үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үр ашиг, түүнийг дээшлүүлэх арга зам Жаргал Лхагвагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1981 ОХУ, Москва
206 Материальное благосостояние сельского населения и основные фактора его повышения в МНР БНМАУ-н хөдөөгийн хүн амын материаллаг аж байдал, түүнийг сайжруулах үндсэн хүчин зүйлүүд Наранхүү Лхамсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1982 Узбекстан, Ташкент
207 Пути совершенствования системы оплаты труда в сельскохозяйственных объединениях МНР Хөдөө аж ахуйн хөдөлмөрийн хөлсний системийг боловсронгуй болгох арга зам Жандагсүрэн Баасанжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1986 Монгол, УБ
208 Совершенствование организационно- производсвенной структуры сельскохозяйственных объединений: на примере СХО лесостепной и степной зон МНР Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл зохион байгуулалтын бүтцийг боловсронгуй болгох нь Самданжамц Норжмаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1989 Монгол, УБ
209 Экономико-математическое моделирование оптимального развития и размещения сельскохозяйственного производства: на примере госхозов Селенгинского аймака Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зохистой хөгжлийн эдийн засаг-математик загварчлал Нямбат Лувсандоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1991 Монгол, УБ
210 Некоторые теоретико-методологические проблемы развития пастбищного животноводства монголии Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн онол, арга зүйн зарим асуудал Бакей Агипарын Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Нийгэм 2015 Монгол, УБ
211 Оптимальная структура стада овец и коз Хонь ямаан сүргийн оновчтой бүтэц Бакей Агипарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1993 Монгол, УБ
212 Цветообозначения в русском языке с позиций носителя в Монгольского язык Орос хэлэнд өнгө заасан нь Энхдэлгэр Онолын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1996 ОХУ, Эрхүү
213 Вопросы производственного менеджмента семейного хозяйства животноводов. Малчин өрхийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежментийн асуудал Нансалмаа Цагаан-Өвгөнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 1998 Монгол, УБ
214 Идеи К. Поппера об"открытом обществе" и демократический процесс общества. К.Попперийн 'нээлттэй нийгэм'-ийн үзэл санаа ба нийгмийн ардчилсан үйл явц Лхам Ишжамцын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2000 Монгол, УБ
215 Уур амьсгалын зарим хүчин зүйл газрын бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөг Landsat-TM болон NOAA дагуулын мэдээгээр тодорхойлох нь Уур амьсгалын зарим хүчин зүйл газрын бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөг Landsat-TM болон NOAA дагуулын мэдээгээр тодорхойлох нь Оюунтуяа Шаравжамцын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2008 Монгол, УБ
216 Экология и биология дикого верблюда - хавтгая в условиях Монголии Монгол дахь Хавтгайн экологи, биологи Бат-Эрдэнэ Амарбатын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
217 Technique of isolation of gonadotrophic hormones from tissue and organ of farm animals Малын эд, эрхтнээс гонадотроп даавар ялгах арга Батсайхан Дагдаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2001 Монгол, УБ
218 Рост и мясная продуктивность молодняка лимузинской помеси Лимузингийн эрлийз өсвөр үхрийн өсөлт, хөгжилт, махан ашиг шим Зоригтбаатар Дамдингомбын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
219 Бизнесийн байгууллагын стратеги төлөвлөлтийн үндсэн асуудал Бизнесийн байгууллагын стратеги төлөвлөлтийн үндсэн асуудал, Баасансүх Бадарчийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2001 Монгол, УБ
220 Молекул биологийн аргаар адууны бабезиоз өвчний үүсгэгчийг дамжуулагч хачигт илрүүлэх өвөрмөц аргаар боловсруулах нь Молекул биологийн аргаар адууны бабезиоз өвчний үүсгэгчийг дамжуулагч хачигт илрүүлэх өвөрмөц аргаар боловсруулах нь Батцэцэг Бадгарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Япон, Гифү
221 Агротехника выращивание сеянцев саксаула Зайсанского в условиях пустынно степной зоны Цөл хээрийн бүсийн нөхцөлд загийн тарьц ургуулах агротехник ЖалбааХайдавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2002 Монгол, УБ
222 Шар лууван, шар манжингийн ургац, түүний чанарт эрдэс бордооны нөлөө Шар лууван, шар манжингийн ургац, түүний чанарт эрдэс бордооны нөлөө Батдэлгэр Бат-Очирын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
223 Монгол улсын Мал аж ахуй бүтээгдэхүүний маркетингийн зарим асуудлууд Монгол улсын Мал аж ахуй бүтээгдэхүүний маркетингийн зарим асуудлууд Отгонжаргал Лхазалын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 1983 БНСолонгос, Сеул
224 Шилжилтийн үе дэх арьс ширэн түүхий эд, бүтээгдэхүүний маркетингийн үндсэн асуудал Шилжилтийн үе дэх арьс ширэн түүхий эд, бүтээгдэхүүний маркетингийн үндсэн асуудал Хандсүрэн Совдгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2001 Монгол, УБ
225 Монгол улсын махны маркетингийн иж бүрдэл Монгол улсын махны маркетингийн иж бүрдэл Бадарч Сундуйн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2002 Монгол, УБ
226 Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн параметрт ба параметрт бус шинжилгээ Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн параметрт ба параметрт бус шинжилгээ Пүрэв Бямбагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2002 Монгол, УБ
227 Проблемы совершенствования арендных отношений в Монголии Монгол улс дахь түрээсийн харилцааг боловсронгуй болгох асуудал (Хөдөө аж ахуйн салбарын жишээгээр) Оросоо Равжаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2002 Монгол, УБ
228 Сарлаг монгол үхрийн гибридийн гетерозисийн зүй тогтол Сарлаг монгол үхрийн гибридийн гетерозисийн зүй тогтол Гомбожав Чимэдийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
229 Оюутны логик сэтгэхүйн хөгжилд сургалтыг идэвхжүүлэх арга замын нөлөөллийн судалгаа Оюутны логик сэтгэхүйн хөгжилд сургалтыг идэвхжүүлэх арга замын нөлөөллийн судалгаа Энхтуяа Онолын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2005 Монгол, УБ
230 Vegetation of pastures in khustai mountains and its utilization by takhi Хустай нурууны зарим бэлчээрийн ургамалшилт, түүнийг тахь ашиглах нь Баасанжалбуу Баяраагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
231 Некоторые теоретико-методологические вопросы анализа затрат-выпуска Орц-гарцын шинжилгээний онол, аргазүйн зарим асуудал Эрдэнэбаяр Маширын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2004 Монгол, УБ
232 Хүйтний улиралд өсвөр үхэр бордож, мах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломж Хүйтний улиралд өсвөр үхэр бордож, мах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломж Доржбат Ёлын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
233 Study of meat contamination with Salmonella and E.coli by using molecular biological technique Махны Salmonella, E.coli- ийн бохирдолтыг молекул биологийн аргаар судалсан нь Лхагвасүрэн Содномын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
234 Влияние солнечной активности па падеж скота Монгол орны малын зүй бусын хорогдолд нарны идэвхжлийн нөлөө Ганбат Гомбожавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
235 Химийн боловсролын агуулгад экологийн асуудлыг тусгах нь Химийн боловсролын агуулгад экологийн асуудлыг тусгах нь Сарантуяа Самбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2005 Монгол, УБ
236 Влияние удобрений на урожай картофеля при капельном орошении Дуслын усалгаатай төмсний ургацанд бордооны нөлөө Одгэрэл Бямбаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
237 Some possibilities of utilizing biological capacity of selenge beef cattle Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийн биологийн чадавхыг ашиглах зарим боломж Балдан Төмөрын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
238 Изучение главнейших вредителей белокочанной капусты в центрально-земледельческой зоне и разработка биологических мер борьбы с ними Газар тариалангийн төв бүсэд тариалсан байцааны гол хөнөөлт шавьжийг судалж, тэмцэх биологийн арга боловсруулах Ундармаа Даваасамбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
239 Таримал тоонолжин цэцэгтний энтомоценоз, түүний гол хөнөөлт шавьжийн биологи, экологийн онцлог Таримал тоонолжин цэцэгтний энтомоценоз, түүний гол хөнөөлт шавьжийн биологи, экологийн онцлог Мөнхцэцэг Баасангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2005 Монгол, УБ
240 Влияние обработки почвы и севооборота на биологическую активность почвы Хөрсний биологийн идэвхид хөрс боловсруулалт, сэлгээний нөлөө Даваа Лхамын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
241 In VITRO газовая продукция и IN SACCO распад некоторых типов пастбищ лесо степной и степной зон Монголии Монгол орны ойт хээр, хээрийн бүсийн зарим зонхилох ургамлын in vitro хийн бүтээмшил, in sacco задрал Удвал Гомбосүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2003 Монгол, УБ
242 Совершенствование ступенчатого обучения инженерному образованию и его стандартов Инженерийн боловсролын шатлал, стандартыг боловсронгуй болгох нь Чинтогтох Санжжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2000 Монгол, УБ
243 Методы приготовления тетрапланта растительного происхождения и его фармакологическое действие Ургамлын гаралтай тетраллант бэлтгэх бэлдмэлийн эм судлалын үйлдэл Лхамжав Гэндэнпилийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2004 Монгол, УБ
244 Урожайность пастбищ Хустайн нуру Хустайн нурууны бэлчээрийн бүтээмж Болормаа Дамдинсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2004 Монгол, УБ
245 Результаты химического и фармакологического исследования Dianthus superbus L. и его применение в ветеринарной практике Жавхаалаг баширын хими,фармакологийн судалгааны үр дүн түүнийг мал эмнэлгийн практикт хэрэглэх нь Гүрдагва Намжилпунцагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2004 Монгол, УБ
246 Культуры лиственницы Сибирской и сосны обыкновенной на вырубках и гарях подтаежных лесах Тайгархаг ойн мод бэлтгэсэн, шатсан газрыг ойжуулах нь Бат-Эрдэнэ Жигжидын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2000 Монгол, УБ
247 Специфика формирования политической системы Монголии Монголын улс төр системийн төлөвшлийн онцлог Дашдэмбэрэл Баатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2004 Монгол, УБ
248 Основные проблемы решения вопросов налога животноводства в Монголии и совершенствования его методики Монгол улсын мал аж ахуйн албан татвар, түүний арга зүйг боловсронгуй болгоход шйидвэрлэх үндсэн асуудал Амгаа Сономын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2001 Монгол, УБ
249 Mezni stavy progresivnich materiali s vyuzitim nestantardnich podminkach Трактор, автомагины хөдөлгүүрийг задлахгүйгээр оношлох трибологийн арга Хэрүүга Төмөрбаатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2002 Чех, Брно
250 Нийгмийн даатгалын сангийн санхүүгийн удирдлагыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Нийгмийн даатгалын сангийн санхүүгийн удирдлагыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Далхжав Доржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2008 Монгол, УБ
251 Хэмхийн /Cucumis sativus.L/ үрийн ургац,тарих үрийн чанарт өсөлт идэвхжүүлэгч зарим бодисын нөлөөг судалсан дүн Хэмхийн /Cucumis sativus.L/ үрийн ургац,тарих үрийн чанарт өсөлт идэвхжүүлэгч зарим бодисын нөлөөг судалсан дүн Оюунгэрэл Жанлавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
252 Хөрсний үржил шимд бууцан бордоо, сэлгээний нөлөө Хөрсний үржил шимд бууцан бордоо, сэлгээний нөлөө Амарсанаа Баярын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
253 Экологижсон газар тариалан дахь улаан буудайн үрийн чанарыг сайжруулах селекцийн параметрүүд Экологижсон газар тариалан дахь улаан буудайн үрийн чанарыг сайжруулах селекцийн параметрүүд Ичинхорлоо Дашбалжирын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2004 Австри, Венао
254 Этиопатогенез,симптомы и лечение острого расширения желудка Монгольской лошади Монгол адууны ходоодны тэлэгдэлтийн шалтгаан, эмгэг жам, шинж тэмдэг болон эмчилгээ Лхамсайзмаа Даваадоржийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2015 ОХУ, Москва
255 Биоэлектрическая активность и секреторно-моторная функция сычуга козлят ангорской породы в норме и при гипотрофии Ходоодны биоцахилгаан гүйдлийн идэвхи ба хөдөлгөөн, шүүрэл ялгаруулах үйлийг хэвийн болон гипотрофи Ангор үүлдрийн ишгэнд судалсан дүн. Лхамсайзмаа Даваадоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2004 ОХУ, Улаан-Үд
256 Монгол орны нөхцөлд төмс тариалах техник технологийн үндэслэл Монгол орны нөхцөлд төмс тариалах техник технологийн үндэслэл Эрдэнэтуяа Баасангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 ОХУ, Москва
257 Economic reform and performance of cashmere enterprises in Mongolia Нямаа Нямсүрэнгийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Нийгэм 2006 БНСолонгос, Сеул
258 Монгол ноолуурын маркетингийн удирдлагын зарим асуудалд Монгол ноолуурын маркетингийн удирдлагын зарим асуудалд Нямаа Нямсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2000 Монгол, УБ
259 Зүүн бүсэд бөөний худалдааны сүлжээг бүрдүүлэх нь Зүүн бүсэд бөөний худалдааны сүлжээг бүрдүүлэх нь Уранчимэг Пүрэвын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2007 Монгол, УБ
260 Монгол хонины тэжээл боловсруулах хөндийт эрхтний төрсний дараах үеийн бүтэц,үйл ажиллагааны өөрчлөлт Монгол хонины тэжээл боловсруулах хөндийт эрхтний төрсний дараах үеийн бүтэц,үйл ажиллагааны өөрчлөлт Оюунгэрэл Сэмбийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2007 Монгол, УБ
261 Бэлчээрийн монгол хурганы гүзээний үйлдэлд эслэг нянгийн үзүүлэх нөлөөг судалсан нь Бэлчээрийн монгол хурганы гүзээний үйлдэлд эслэг нянгийн үзүүлэх нөлөөг судалсан нь Нарантуяа Аюушжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2007 Монгол, УБ
262 Дугуйт тракторын дизель хөдөлгүүрийн бага ачааллын үед түлш хэмнэх боломжийн судлагаа Дугуйт тракторын дизель хөдөлгүүрийн бага ачааллын үед түлш хэмнэх боломжийн судлагаа Энхбаяр Гончигдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2008 Монгол, УБ
263 Барагшуны бэлдмэл мал, амьтны тэсвэрт чанарын зарим үзүүлэлт болон ясны бороололтонд нөлөөлөхүй Барагшуны бэлдмэл мал, амьтны тэсвэрт чанарын зарим үзүүлэлт болон ясны бороололтонд нөлөөлөхүй Энх-Оюун Тулгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2008 Монгол, УБ
264 Тракторын хөдөлгүүрийн агаар шүүх элементийн ашиглалтын нөөцийг тогтоох судалгаа Тракторын хөдөлгүүрийн агаар шүүх элементийн ашиглалтын нөөцийг тогтоох судалгаа Өлзийбаатар Цэрэндоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2008 Монгол, УБ
265 Зарим халдваргүй өвчний шалтгаан эмгэг жамд аутоиммун урвалын гүйцэтгэх үүргийг илрүүлж, бие бүтцийн өөрчлөлтийг иммуногистохимийн аргаар судлах нь Зарим халдваргүй өвчний шалтгаан эмгэг жамд аутоиммун урвалын гүйцэтгэх үүргийг илрүүлж, бие бүтцийн өөрчлөлтийг иммуногистохимийн аргаар судлах нь Алтанчимэг Адилбишийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2008 Монгол, УБ
266 Тариалангийн Төв бүсийн нөхцөлд тохирох төмсний сортуудын биологи аж ахуйн үндсэн шинж чанарыг судалсан дүн Тариалангийн Төв бүсийн нөхцөлд тохирох төмсний сортуудын биологи аж ахуйн үндсэн шинж чанарыг судалсан дүн Оюунгэрэл Дэчинлхүндэвын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2008 Монгол, УБ
267 Өвөрхангай аймгийн аялал рекреацийн чадавхийн иж бүрэн үнэлгээ Өвөрхангай аймгийн аялал рекреацийн чадавхийн иж бүрэн үнэлгээ Баясгалан Ланжаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2008 Монгол, УБ
268 Разработка и реализация координатного обеспечения земельного кадастра Монголии Монгол Улсын газрын кадастрын солбицол хангамжийн асуудал Балжинням Төмөрбаатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 Монгол, УБ
269 Алтайн ар говийн ардын тариаланд нягтруулсан сэлгээ, шим ба эрдэс бордооны нөлөө Алтайн ар говийн ардын тариаланд нягтруулсан сэлгээ, шим ба эрдэс бордооны нөлөө Очир Жадамбын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 Монгол, УБ
270 Мал аж ахуйн хөгжлийг төрөөс дэмжих үндэслэл, зарим арга зам /Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд/ Мал аж ахуйн хөгжлийг төрөөс дэмжих үндэслэл, зарим арга зам /Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд/ Гансэлэм Доржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2009 Монгол, УБ
271 Зусах буудайн шинэ сортуудын ган тэсвэрийг үнэлсэн дүн Зусах буудайн шинэ сортуудын ган тэсвэрийг үнэлсэн дүн Цэрэндолгор Сандуйжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 Монгол, УБ
272 Говийн хар чисэнцэр /Solanum nigrum.L/ийг тарималжуулсан агротехникийн аргыг судалсан дүн Говийн хар чисэнцэр /Solanum nigrum.L/ийг тарималжуулсан агротехникийн аргыг судалсан дүн Цэрэнтогтох Найдангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 Монгол, УБ
273 Малын иод дутлын эмгэгийн тархалтыг бүс нутгийн биогеохими, төлийн бамбайн даавруудын төвшрүүлэгтэй холбон судалсан дүн Малын иод дутлын эмгэгийн тархалтыг бүс нутгийн биогеохими, төлийн бамбайн даавруудын төвшрүүлэгтэй холбон судалсан дүн Ганболд Дамдингийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
274 Хуурамч Сибирийн шимтэглэй /Geranium Pseudosibiricum J.Mayer/-ний хими, фармакологийн зарим судалгаа Хуурамч Сибирийн шимтэглэй /Geranium Pseudosibiricum J.Mayer/-ний хими, фармакологийн зарим судалгаа Ундармаа Тумбаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
275 Адуу ба гахайн ходоодны салст бүрхүүлээс пепсин гарган авах технологи боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх Адуу ба гахайн ходоодны салст бүрхүүлээс пепсин гарган авах технологи боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх Цэвгэдорж Чимэдцэрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
276 Хүрэн хөрсний хими, физик, биологийн шинж чанарт бордооны дараа жилийн үйлчилгээ Хүрэн хөрсний хими, физик, биологийн шинж чанарт бордооны дараа жилийн үйлчилгээ Буянбаатар Авирмэдийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
277 Монгол орны Алтайн бүсэд нутагшиж буй Сөөгөн интоор (Prunus fruticosa Pall.Maxim)-ын биологи, аж ахуйн онцлог Монгол орны Алтайн бүсэд нутагшиж буй Сөөгөн интоор (Prunus fruticosa Pall.Maxim)-ын биологи, аж ахуйн онцлог Хандсүрэн Дамбын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
278 Эффективность использования красно пестрых голштинских быков для преобразования симментальского скота в различных регионах страны Эффективность использования красно пестрых голштинских быков для преобразования симментальского скота в различных регионах страны Бат-Эрдэнэ Цэнджавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй ,
279 Хэт ягаан туяаны үйлчлэлийг in vivo, in vitro орчинд туршсан дүн Хэт ягаан туяаны үйлчлэлийг in vivo, in vitro орчинд туршсан дүн Нансалмаа Сүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2010 Монгол, УБ
280 Хүрэн хөрсний агрофизикийн зарим шинж чанарт уриншийн технологийн нөлөө Хүрэн хөрсний агрофизикийн зарим шинж чанарт уриншийн технологийн нөлөө Болормаа Батцэрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
281 Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудал Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудал Алтанцэцэг Сэр-Одын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2010 Монгол, УБ
282 Исэлдсэн хүрэн нүүрснээс гарган авсан сульфогумин хүчлээр арьс шир, үслэг боловсруулах технологи Исэлдсэн хүрэн нүүрснээс гарган авсан сульфогумин хүчлээр арьс шир, үслэг боловсруулах технологи Энхжаргал Буяндэлгэрын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2006 ОХУ, Санкт-Петербург
283 Буудай үйлдвэрлэлийн менежментийг сайжруулах зарим асуудал Буудай үйлдвэрлэлийн менежментийг сайжруулах зарим асуудал Мягмарсүрэн Дамдинсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
284 Хадгаламж, зээлийн хоршооны менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудал Хадгаламж, зээлийн хоршооны менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудал Шарав Лувсангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2006 Монгол, УБ
285 Мал, амьтны нүдний зарим өвчнийг оношлох,эмчлэх асуудалд Мал, амьтны нүдний зарим өвчнийг оношлох,эмчлэх асуудалд Алимаа Дамдинсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Монгол, УБ
286 Хөрс боловсруулах, үр тариа тарих машин, угсрааны ашиглалт, технологийн параметрийн судалгаа Хөрс боловсруулах, үр тариа тарих машин, угсрааны ашиглалт, технологийн параметрийн судалгаа Даваадорж Долгорын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2006 Монгол, УБ
287 Төмс тариалах механикжсан технологи хэрэгслийг сонгох үндэслэл Төмс тариалах механикжсан технологи хэрэгслийг сонгох үндэслэл Мөнхбат Базаржавын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2006 Монгол, УБ
288 Тариалангийн төв бүсийн хүрэн хөрсний фосфорын агууламжийг нэмэгдүүлэх боломж Тариалангийн төв бүсийн хүрэн хөрсний фосфорын агууламжийг нэмэгдүүлэх боломж Солонго Гончигийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
289 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч цайвар үлийч /Lasiopodomys brandtii, Radde., 1861/ -ийн шимэгч ба тоо толгойн хамаарал Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч цайвар үлийч /Lasiopodomys brandtii, Radde., 1861/ -ийн шимэгч ба тоо толгойн хамаарал Батсайхан Нямдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
290 Газар тариалангийн төв бүсэд дунд оройн байцаа ургуулах усалгааны горим тогтоосон дүн Газар тариалангийн төв бүсэд дунд оройн байцаа ургуулах усалгааны горим тогтоосон дүн Мөнхтуяа Хоролгарав Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Монгол, УБ
291 Хотын суурьшлын бүсийн газар ашиглалтын төлөвлөлт Хотын суурьшлын бүсийн газар ашиглалтын төлөвлөлт Уранбилэг Лантуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
292 Дэрэвгэр жиргэрүүг in vitro- д үржүүлсэн дүн Дэрэвгэр жиргэрүүг in vitro- д үржүүлсэн дүн Мөнхцэцэг Даваадорж Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
293 Development of an Effective Serodiagnostic Method against Toxoplasmosis Тохоплазма өвчний оношлогооны аргыг боловсронгуй болгох Буяннэмэх Төмөржавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Япон, Иокосама
294 Махны хэвшлийн хонины үр, хөврөл гүн хөлдөөж хадгалах туршилтын зарим үр дүн Махны хэвшлийн хонины үр, хөврөл гүн хөлдөөж хадгалах туршилтын зарим үр дүн Мягмарсүрэн Пүрэвдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
295 Хурганы гүзээний үйлдэлд байгалийн цеолитын үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн Хурганы гүзээний үйлдэлд байгалийн цеолитын үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн Золзаяа Мажигсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
296 Оюутанд мэргэжлийн ёс зүй төлөвшүүлэх асуудал Оюутанд мэргэжлийн ёс зүй төлөвшүүлэх асуудал Баярчимэг Чулуудайн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2011 Монгол, УБ
297 Сумын бэлчээрийн газрын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь Сумын бэлчээрийн газрын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь Гэрлээ Шөөдөвын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
298 Molecular cloning and quantification of llama and camel cytokines Лам гөрөөс, Монгол тэмээний цитокиний молекул колони болон хэмжээг тодорхойлсон нь Одбилэг Раадангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 Япон, Саппоро
299 Монгол Улсын газрын харилцаа, газар өмчлөлийн тулгамдсан асуудлууд Монгол Улсын газрын харилцаа, газар өмчлөлийн тулгамдсан асуудлууд Баасанжаргал Чалхаажавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
300 Монгол орны нөхцөлд үхэр нүдний (Ribes nigrum) тарималд тархсан өвчин тэдгээртэй тэмцэх арга Монгол орны нөхцөлд үхэр нүдний (Ribes nigrum) тарималд тархсан өвчин тэдгээртэй тэмцэх арга Дарьсүрэн Лхүндэвын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
301 Шавьжид эмгэг төрүүлэгч Beauveria bassiana мөөгөнцрийн нутгийн омгийн судалгааны дүн Шавьжид эмгэг төрүүлэгч Beauveria bassiana мөөгөнцрийн нутгийн омгийн судалгааны дүн Отгонжаргал Хүрэлдагвагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2011 Монгол, УБ
302 Монгол болон Америкийн уугалуудын домог зүйн харьцуулсан судалгаа Монгол болон Америкийн уугалуудын домог зүйн харьцуулсан судалгаа Хулан Чимэдциеэгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2012 Монгол, УБ
303 Шавьжид эмгэг төрүүлэгч Metarhizium anisopliae мөөгөнцрийн нутгийн омгийн судалгаа Шавьжид эмгэг төрүүлэгч Metarhizium anisopliae мөөгөнцрийн нутгийн омгийн судалгаа Бямбасүрэн Мижидсүрэннийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
304 Уулын хээрийн зарим бэлчээрийн ургамлын шимт чанар, намгийн ба нүүрсхүчлийн хийн ялгаралт Уулын хээрийн зарим бэлчээрийн ургамлын шимт чанар, намгийн ба нүүрсхүчлийн хийн ялгаралт Отгонжаргал Аюушжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
305 Малын үржлийн албаны бүтэц, тогтолцоог малын тоо, чанар, ашиг шимийн зарим үзүүлэлттэй холбон судалсан нь Малын үржлийн албаны бүтэц, тогтолцоог малын тоо, чанар, ашиг шимийн зарим үзүүлэлттэй холбон судалсан нь Дээшин Гомбосүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
306 Цогт-Овоогийн үржлийн ямааны аж ахуй-биологийн үндсэн шинж чанар Цогт-Овоогийн үржлийн ямааны аж ахуй-биологийн үндсэн шинж чанар Сувдаа Гончигийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
307 Монгол улсын Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн тогтолцоог судалсан дүн Монгол улсын Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн тогтолцоог судалсан дүн Дамдиндорж Пунцагдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
308 Урсгал усны кинетик энергиэр ажиллах ус өргөх төхөөрөмж зохион бүтээж, туршсан дүн = Probation results which invented waterwheel equipment works oinetic energy of river water Урсгал усны кинетик энергиэр ажиллах ус өргөх төхөөрөмж зохион бүтээж туршсан дүн Дуламсүрэн Батсуурын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2010 Монгол, УБ
309 Бага оврын хэвтээ холигч машины холилдолтын шинж чанарын туршилт судалгаа/ хятад хэлээр/ Бага оврын хэвтээ холигч машины холилдолтын шинж чанарын туршилт судалгаа/ хятад хэлээр/ Цэцэгжаргал Дашийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2012 Хятад, ӨМӨЗО
310 Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хэрэгцээг харьцуулсан судалгаа Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хэрэгцээг харьцуулсан судалгаа Гэрэлхүү Төгсөөгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
311 Бэлчээрийн газрын бүтээгч чадавхийн үнэлгээ Бэлчээрийн газрын бүтээгч чадавхийн үнэлгээ Занабаатар Далхаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
312 Сарлагийн хөөврийн бүтэц, чанарын онцлогт суурилсан технологийн шийдэл боловсруулах Сарлагийн хөөврийн бүтэц, чанарын онцлогт суурилсан технологийн шийдэл боловсруулах Хишигжаргал Цэдэвын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
313 Монгол орны нөхцөлд буудайн зэв өвчин (Puccinia spp) үүсгэгчдийн биологийн зарим онцлогийг судалж, тэмцэх арга боловсруулсан дүн Монгол орны нөхцөлд буудайн зэв өвчин (Puccinia spp) үүсгэгчдийн биологийн зарим онцлогийг судалж, тэмцэх арга боловсруулсан дүн Дэжидмаа Төрмөнхын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
314 Улс төрийн хямралыг судлах онол аргазүйн асуудалд Улс төрийн хямралыг судлах онол аргазүйн асуудалд Туяагэрэл Ганбатын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2012 Монгол, УБ
315 Бүрэнжаргал Отгонсүрэнгйин Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй ,
316 Бүрэнбаатар Бямбаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 ОХУ, Москва
317 Хонь, үхрийн ходоод гэдэсний гельминтэд зарим ургамлыг туршсан дүн Хонь, үхрийн ходоод гэдэсний гельминтэд зарим ургамлыг туршсан дүн Лхагвацэрэн Сүхбаатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Монгол, УБ
318 Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох асуудалд Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох асуудалд Булгаа Алтаншарын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2013 Монгол, УБ
319 Нийлэг хальсан хүлэмж, бүрхүүл дор ургуулсан лооль, хэмхийн ургац, чанарт биобордооны нөлөөг судалсан дүн Нийлэг хальсан хүлэмж, бүрхүүл дор ургуулсан лооль, хэмхийн ургац, чанарт биобордооны нөлөөг судалсан дүн Нарандэлгэр Цэрэнпилийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
320 Биохимическийсостав и токсикологические параметры мицелиальны хотходов производства авермектинов Авермектиний үйлдвэрлэлийн мицелийн хаягдлын биохими, хорон чанарын үзүүлэлтүүд Буянтогтох Чойжилсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2005 ОХУ, Москва
321 Аялал жуулчлалын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах судалгаа Аялал жуулчлалын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах судалгаа Бямбасүрэн Ванганжилийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2013 Монгол, УБ
322 Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх практик чадварыг хөгжүүлэх нь Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх практик чадварыг хөгжүүлэх нь Оюунчимэг Мялын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2013 Монгол, УБ
323 Адууны бабезиозыг эмчлэх эм бий болгож туршсан дүн Адууны бабезиозыг эмчлэх эм бий болгож туршсан дүн Мягмарсүрэн Пунсанцогвоогийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Монгол, УБ
324 Монгол орны зүүн бүсийн малын бруцеллёз өвчний тархалт, халдварлалтын түвшинг тодорхойлсон дүн Монгол орны зүүн бүсийн малын бруцеллёз өвчний тархалт, халдварлалтын түвшинг тодорхойлсон дүн Батбаатар Ванаабаатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Монгол, УБ
325 Боом, дуут хавдраас сэргийлэх амьд хам вакцины технологи боловсруулж, туршсан дүн Боом, дуут хавдраас сэргийлэх амьд хам вакцины технологи боловсруулж, туршсан дүн Амартүвшин Бямбаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Монгол, УБ
326 Сульфмонзол 5% бэлдмэлийн технологи боловсруулж туршсан дүн Сульфмонзол 5% бэлдмэлийн технологи боловсруулж туршсан дүн Энхтогтох Бямбаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Монгол, УБ
327 Сийрүүлүүрийн суман хошууны хийцийг боловсронгуй болгож, өөрөө ирлэгдэх процессыг дээшлүүлэх Сийрүүлүүрийн суман хошууны хийцийг боловсронгуй болгож, өөрөө ирлэгдэх процессыг дээшлүүлэх Ганбат Өлзийхутагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2013 Монгол, УБ
328 Зусах рапс үрийн зориулалтаар тариалах механикжсан технологи, техник хэрэгслийг сонгох үндэслэл Зусах рапс үрийн зориулалтаар тариалах механикжсан технологи, техник хэрэгслийг сонгох үндэслэл Лхагвадорж Батсамбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Монгол, УБ
329 Ямааны сүүний онцлог, уурагт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа Ямааны сүүний онцлог, уурагт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа Нарангэрэл Мижидийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Монгол, УБ
330 Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг конгнитив хэл шинжлэлийн үүднээс судалсан нь Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг конгнитив хэл шинжлэлийн үүднээс судалсан нь Оюунчимэг Сүрэнхорлоогийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2013 Монгол, УБ
331 Мотивацийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх боломж, арга зам Мотивацийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх боломж, арга зам Батхишиг Ишдамбын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2013 Монгол, УБ
332 Шар буурцгийн талбайн зонхилох хог ургамалтай тэмцсэн дүн Шар буурцгийн талбайн зонхилох хог ургамалтай тэмцсэн дүн Ариунаа Очирын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2014 Монгол, УБ
333 Зарим төрлийн навчит ногоог ургуулах зохиомол тэжээлийн орчинг судалсан дүн Зарим төрлийн навчит ногоог ургуулах зохиомол тэжээлийн орчинг судалсан дүн Отгонцэцэг Орломжавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2014 Монгол, УБ
334 Уринш үр тарианы сэлгээнд элдэншүүлэггүй технологи хэрэглэх, хучлага үүсгэх боломж / Тариалангийн төв бүс/ Уринш үр тарианы сэлгээнд элдэншүүлэггүй технологи хэрэглэх, хучлага үүсгэх боломж / Тариалангийн төв бүс/ Сайханцэцэг Сосорбарамын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2014 Монгол, УБ
335 Психодрамын зөвлөгөөний аргыг хэрэглэснээр харилцаанд гарсан өөрчлөлтийг судалсан нь Психодрамын зөвлөгөөний аргыг хэрэглэснээр харилцаанд гарсан өөрчлөлтийг судалсан нь Октябрьжаргал Энхээгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2014 Монгол, УБ
336 Монгол орны бүсийн бэлчээр тариалангийн талбайд тархаж хөнөөл учруулдаг зарим зүйлийн царцааны биологи, экологийг судалж тэмцэх арга боловсруулах Монгол орны бүсийн бэлчээр тариалангийн талбайд тархаж хөнөөл учруулдаг зарим зүйлийн царцааны биологи, экологийг судалж тэмцэх арга боловсруулах Батнаран Ходройн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2008 Монгол, УБ
337 Үр тариа цэвэрлэх хийн ялгуурт машины үндсэн үзүүлэлтийг оновчлох нь Үр тариа цэвэрлэх хийн ялгуурт машины үндсэн үзүүлэлтийг оновчлох нь Баттөгс Сүхээгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2014 Монгол, УБ
338 Автомашины засвар үйлчилгээний зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох Автомашины засвар үйлчилгээний зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох Ундармаа Зинээмэдэрийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2014 Монгол, УБ
339 Insect diversity and activity rhythms research of different habitat types in Hohhot/ хятад хэлээр/ Хөх хотын зүүн тойрогийн шавжийн зүйлийн бүрдэл,олон янз байдал,өдрийн идэвхижлийг тогтоох судалгаа Эрдэмбилэг Гомбодоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2014 Хятад, Анхуй
340 Гахайн салмонеллёзыг судлаж оношлох, сэргийлэх өвөрмөц арга боловсруулах Гахайн салмонеллёзыг судлаж оношлох, сэргийлэх өвөрмөц арга боловсруулах Нарангэрэл Баатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 Монгол, УБ
341 Studies on Molecular Diagnosis of Rabies Галзуу өвчний молекул түвшний оношлогоо Болдбаатар Базарцэрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 Япон, Гифү
342 Results of molecular studies for biological control of tcik and tick-borne disease using the hard tick Haemaphysalis longicornis Хачиг, түүгээр дамждаг өвчнөөс сэргийлэх биологийн аргын үндэслэлийг Haemaphysalis longicornis зүйл хачиг дээр судалсан дүн Болдбаатар Дамдинсүрэнгийн Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Хөдөө аж ахуй 2008 Монгол, УБ
343 Үхрийн арьс гууртах өвчний үе дэх дархлааны онцлогийг судалж, түүнийг оношлох, сэргийлэх арга боловсруулсан дүн Үхрийн арьс гууртах өвчний үе дэх дархлааны онцлогийг судалж, түүнийг оношлох, сэргийлэх арга боловсруулсан дүн Болдбаатар Дамдинсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2001 Монгол, УБ
344 Study on Anthrax Vaccine Development by Inactivated Spores Боомын вакцины судалгаанд идэвхгүйжүүлсэн спор ашиглах нь Энхтуяа Жаргалсайхангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2007 Япон,
345 Studies on experimental visceral leishmaniasis in immunodeficient mice Дархлааны хомсдолтой хулганад хэвлийн хэлбэрийн лейшманиозын лабораторийн халдварлалт хийж туршсан судалгаа Хатанбаатар Игорын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2014 Япон, Токио
346 Studies on zoonotic leishmaniasis caused by Leishmania major sensu lato Leishmania major sensu lato-аар үүсгэгддэг зооноз лейшманиозын судалгаа Гантуяа Самбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Япон, Токио
347 Агрохимическая оценка влияния разных форм фосфорита (на фоне NK) на фосфатное состояние каштановых почв северной Монголий,продуктивность и качество зерна яровой пшеницы Энхтуяа Базарраднаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 ОХУ, Улаан-Үд
348 Улаанбаатар хотын хүн амын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ Улаанбаатар хотын хүн амын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ Буманжаргал Гомбодоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2012 Хятад, ӨМӨЗО
349 “Буудайн (Triticum aestivum l.) Сортуудын ган, давсжилт тэсвэрийн зарим генийн судалгаа, селекцид ашиглах боломж” “Буудайн (triticum aestivum l.) Сортуудын ган, давсжилт тэсвэрийн зарим генийн судалгаа, селекцид ашиглах боломж” Одгэрэл Болдын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
350 Study on the Optimization of digester structure of large and middle size biogas plant fermentation system’s in cold region Хүйтэн бүс нутгийн их дунд оврын биохийн байгууламжийн исгэх системийн бүтцийн оновчлол Цэнд-Аюуш Самбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2009 Хятад, Бээжин
351 Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний төлөв байдалд,чанарын үнэлгээний асуудалд Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний төлөв байдалд,чанарын үнэлгээний асуудалд Мягмаржав Индрагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2015 Монгол, УБ
352 Монгол оронд хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглагдаж байсан гексахлорциклогексан (гхцг)-ны үлдэгдэл, задралыг судалсан дүн Монгол оронд хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглагдаж байсан гексахлорциклогексан (гхцг)-ны үлдэгдэл, задралыг судалсан дүн Нямхүү Цэрэндолгорыг Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
353 Махны хэвшлийн болон монгол хонины өсөлт хөгжилт, махан ашиг шимийг харьцуулсан судалгаа Махны хэвшлийн болон монгол хонины өсөлт хөгжилт, махан ашиг шимийг харьцуулсан судалгаа Бямбасайхан Данзан-Осорын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
354 Буриад хонины аж ахуй биологийн онцлог, махан ашиг шимийн үндсэн үзүүлэлт Буриад хонины аж ахуй биологийн онцлог, махан ашиг шимийн үндсэн үзүүлэлт Цэенханд Цэрэнпилийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
355 Монгол хурганы бор өөхөн эдийн бүтэц,үйл ажиллагааны онцлог Монгол хурганы бор өөхөн эдийн бүтэц,үйл ажиллагааны онцлог Хоролмаа Чимэдцэрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
356 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн тосны трибологийн үзүүлэлтийн судалгаа Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн тосны трибологийн үзүүлэлтийн судалгаа Даваасүрэн Гэсэрбаатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2015 Монгол, УБ
357 Бэлчээр, тариалангийн хөнөөлт мэрэгчидтэй механик биологийн аргаар тэмцсэн дүн. Бэлчээр, тариалангийн хөнөөлт мэрэгчидтэй механик биологийн аргаар тэмцсэн дүн. Цэвээндорж Далхаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
358 镍钛钕合金的微结构,相变与力学性能研究 Ni-Ti-Nd хайлшний Микробүтэц, Фазын хувирал болон Механик шинж чанарын судалгаа Довчинванчиг Маашаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2015 Хятад, ӨМӨЗО
359 Сүүний салбарын менежментийн эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам Сүүний салбарын менежментийн эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам Болормаа Доржсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2016 Монгол, УБ
360 Монгол орны Алтайн бүсэд Чавганы сортуудын биологи аж ахуйн онцлогийг судалсан дүн Монгол орны Алтайн бүсэд Чавганы сортуудын биологи аж ахуйн онцлогийг судалсан дүн Сайханцэцэг Норжмаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2014 Монгол, УБ
361 Инженер мэргэжлээр суралцаж буй оюутны техник сэтгэхүйн түвшинг судалсан дүнгээс Инженер мэргэжлээр суралцаж буй оюутны техник сэтгэхүйн түвшинг судалсан дүнгээс Отгон Чойжилын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2016 Монгол, УБ
362 Малчин өрхийн амьжиргааг сайжруулах боломж, арга зам Малчин өрхийн амьжиргааг сайжруулах боломж, арга зам Нямсүрэн Галрагчаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2016 Монгол, УБ
363 Цалин хөлсний тогтолцооны шинэчлэл, төлөв хандлагын судалгаа Цалин хөлсний тогтолцооны шинэчлэл, төлөв хандлагын судалгаа Чулуунцэцэг Готовдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2016 Монгол, УБ
364 Монгол орны говь, хээрийн зарим нутгийн тоосны агууламж, шилжилт, цаг уурын нөхцлийн хамаарал. Монгол орны говь, хээрийн зарим нутгийн тоосны агууламж, шилжилт, цаг уурын нөхцлийн хамаарал. Амаржаргал Данзансамбуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2016 Монгол, УБ
365 Эрлийз өсвөр адууны биологи, өсөлт, хөгжилтийн зарим онцлог Эрлийз өсвөр адууны биологи, өсөлт, хөгжилтийн зарим онцлог Бейсен Баярын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2016 Монгол, УБ
366 Хачигт энцефалитийн вирусыг эсийн өсгөвөр ашиглан ялган авч, оношийн эсрэгтөрөгч бэлтгэн туршсан дүн Хачигт энцефалитийн вирусыг эсийн өсгөвөр ашиглан ялган авч, оношийн эсрэгтөрөгч бэлтгэн туршсан дүн Эрдэнэчимэг Дашзэвгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2016 Монгол, УБ
367 Монгол орны нөхцөлд үр тарианы үйлдвэрлэлийн техникийн ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа Монгол орны нөхцөлд үр тарианы үйлдвэрлэлийн техникийн ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа Лхагвасүрэн Санжмятавын Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2016 Монгол, УБ
368 Хөл газрын зарим зүйл ургамлаар тэжээл бэлтгэх асуудалд Хөл газрын зарим зүйл ургамлаар тэжээл бэлтгэх асуудалд Гүрбазар Дамдинсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2016 Монгол, УБ
369 Буудайн ургацыг програмчлах боломж, арга зам Буудайн ургацыг програмчлах боломж, арга зам Золзаяа Гунгаагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2016 Монгол, УБ
370 Хангай уулархаг нутагт соргүй Соговор, саман Ерхөгийг тарималжуулсан судалгааны дүн Хангай уулархаг нутагт соргүй Соговор, саман Ерхөгийг тарималжуулсан судалгааны дүн Дэжидмаа Цэрэндамбын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2016 Монгол, УБ
371 Даяаршлын нөхцөлдэх үндэсний ухамсрын асуудал Даяаршлын нөхцөлдэх үндэсний ухамсрын асуудал Мөнхзул Мягмарсүрэнгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2016 Монгол, УБ
372 Isolation and Identification of methanogens from different siurces and methane mitigation strategies Метан ялгаруулагч бактеруудыг өөр өөр эх үүмсвэрээс ялгах ба метан бууруулах арга зам Урантүлхүүр Баттөмөрын Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2014 БНСолонгос, Сеул
373 Төмсний зах зээлийн “РАМ” шинжилгээ Төмсний зах зээлийн “РАМ” шинжилгээ Батжаргал Нацагдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2016 Монгол, УБ
374 Монгол орны шинэтгэлийн орон зайн болон эдийн засгийн үндэс Сайнбаяр Сүрэнхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 ОХУ, Москва
375 Тайгархаг шилмүүст ойн мод огтолсон, шатсан газрыг ойжуулах нь Насанжаргал Товуудоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 БНСолонгос, Сеул
376 Кооперативноедвижение и еговляние на уровень жизниаратов в процесере формирования монгольского общества Ганцэцэг Загдын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2001 ОХУ, Москва
377 Монгол улсын аж үйлдвэрийн хөгжлийн статистик судалгаа Мөнхтуяа П Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2012 ОХУ, Ангарск
378 Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх арга зам Ядмаа Зандангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 Хятад, Анхуй
379 Relationship between the presence of ubiquitin conjugates in bovine postmortem muscle and meat quality Үхрийг нядалсны дараа булчинд илрэх юбиктин холбоост уургууд ба махны чанарын уялдаа Ням-Осор Пүрэвдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2010 Япон, Иокосама
380 Монгол хонины тэжээл боловсруулах хөндийт эрхтний төрсний дараах үеийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт Оюунгэрэл Очирхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2007 Монгол, УБ
381 Арьсны лимфом дахь хавдарын эсрэг Т эсийн эпитол ба идэвхжил Түмэнжаргал Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2005 Герман, Гөттинген
382 Streptomyces coelicolor A3 бактерийн агарыг задлагч энзимуудын молекулын судалгаа Уянгаа Тэмүүжингийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2011 БНСолонгос, Сеул
383 Effects of slaughter endpoint and ageing on beef quality and taste active precursors Дашмаа Дашдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 БНСолонгос, Инчхон
384 Identification and expressional regulation of novel pathogenicity related cellulase genes in Hanthomonas oryzae pv.oryzae Уламбаяр Тэмүүжингийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 БНСолонгос, Сеул
385 Arabidopsis ийн ABF3 генийг салатны ургамал Lactuca sativa L. болон Монгол улаан толгой Agrostis mongolica Roshev. д шилжүүлэн суулгаж тэдгээрийн абиотик стрессүүдэд тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлсэн судалгаа Энхчимэг Ванжилдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 БНСолонгос, Сеул
386 Байгалийн болон тарималжуулсан дэрэвгэр жиргэрүү (Saposhnikovia divaricata (Turcz) Schischk) ургамлын үндсэн дэх флавоноид, полисахаридын судалгаа Пагмадулам Нацагдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Монгол, УБ
387 Enhanced resistance to bacterial blight in transgenic rice plants overexpressing human antimicrobial peptide Баярбат Ишваанжилийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2009 БНСолонгос, Сеул
388 Удирдлагын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх арга зам. Технологи хүлээн авах загварыг туршсан үр дүн Мөнхтуяа Доолиохүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2013 Монгол, УБ
389 reguiation of membrane fluidity by w-3 fatty acid desaturase during low temperature acclimation of Rice and Arabidopsis Алтанзаяа Товуугийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2013 БНСолонгос, Пусан
390 Экоцентрическая система сельскохозяйственного образования в Монголии Цэндсүрэн Балгангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2005 ОХУ, Москва
391 Anti inflamatory and anti angiogenesis activities of MSE, a combined extact on Lung metastasis and melanoma Xenograft models Баатарцогт Оюунгэрэлийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2011 БНСолонгос, Сеул
392 Геномын дарааллын k-mer давтамжид хийсэн дүн шинжилгээ, нуклеосомын хосолсон мотивын онолын таамаглал болон түүнийг батлах нь Геномын дарааллын k-mer давтамжид хийсэн дүн шинжилгээ, нуклеосомын хосолсон мотивын онолын таамаглал болон түүнийг батлах нь Нямдаваа Дамцагдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2016 Хятад, ӨМӨЗО
393 Буудайн талбайн зарим хог ургамлын гербицид (метсульфурон-метил)-д тэсвэрлэлтийг судалсан дүн Буудайн талбайн зарим хог ургамлын гербицид (метсульфурон-метил)-д тэсвэрлэлтийг судалсан дүн Аззаяа Түмэнхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2016 Монгол, УБ
394 Саалийн үнээний үргүйдэл, сувайралтаас сэргийлэх эхэсийн бэлдмэлийн технологи Саалийн үнээний үргүйдэл, сувайралтаас сэргийлэх эхэсийн бэлдмэлийн технологи Долгорсүрэн Цэдэнбалын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
395 Influences of toxicants on freshwater biofilms and fish: from experimental approaches to statistical models Цэнгэг усны биофильм болон загасанд хорт бодисуудын нөлөөллийн судалгаа: Туршилт судалгаа болон статистик загварчлалууд Байгал-Амар Туулайхүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2016 Испани, Барселон
396 Нийлэг хальсан хүлэмжинд артишок (Cynara scolymus)-ийг ургуулах агротехникийн зарим асуудал Нийлэг хальсан хүлэмжинд артишок (Cynara scolymus)-ийг ургуулах агротехникийн зарим асуудал Эрдэнэчимэг Зоригтын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
397 Байгалийн цогцолборт газрын хөрсний доройтлыг судалсан дүн (Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын жишээн дээр) Байгалийн цогцолборт газрын хөрсний доройтлыг судалсан дүн (Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын жишээн дээр) Лхамсүрэн Бямбажавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
398 Царгасны геномд Arabidopsis thaliana-өсөлтийн идэвхжүүлэгч AtGRF2 (Arabidopsis thaliana growth regularing factor) ген шилжүүлэн суулгасан дүн Царгасны геномд Arabidopsis thaliana-өсөлтийн идэвхжүүлэгч AtGRF2 (Arabidopsis thaliana growth regularing factor) ген шилжүүлэн суулгасан дүн Ууганзаяа Мягмаржавын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
399 Research on text resource retrieval technology for the Cyrillic Mongolian language distance learning system Кирил монгол бичвэрийн текст мэдээлэл олборлох технологийг зайн сургалтын системд хэрэглэх судалгаа Бат-Эрдэнэ Ласрангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2017 Хятад, ӨМӨЗО
400 Хивэн эрвээхэйн биологи, ноос ноосон бүтээгдэхүүнд гэмтэл учруулах төлөв, түүнээс хамгаалах технологи боловсруулсан дүн Хивэн эрвээхэйн биологи, ноос ноосон бүтээгдэхүүнд гэмтэл учруулах төлөв, түүнээс хамгаалах технологи боловсруулсан дүн Норовсүрэн Ласрангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
401 Мах сүүний үхэрт хөврөл шилжүүлэн суулгасан ажлын үр дүн Мах сүүний үхэрт хөврөл шилжүүлэн суулгасан ажлын үр дүн Энхманлай Ганбаатарын. Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
402 Өндөглөгч тахианы тэжээлийн жор боловсруулж цеолит, глицерин дрожжоор баяжуулсан дүн Өндөглөгч тахианы тэжээлийн жор боловсруулж цеолит, глицерин дрожжоор баяжуулсан дүн Рэнцэнханд Жаргалсайханы Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
403 Уур амьсгалын дулаарал болон газар ашиглалтын явцад монгол орны шинэсэн ойн хандлан өсөлт, сэргэн ургалтын өөрчлөгдөл Уур амьсгалын дулаарал болон газар ашиглалтын явцад монгол орны шинэсэн ойн хандлан өсөлт, сэргэн ургалтын өөрчлөгдөл Дуламсүрэн Моохорын Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2013 Герман, Гөттинген
404 Лоолийн (Lycopersicon esculentum Mill.) хослолын чадвар, гетерозисийг судалсан дүн Лоолийн (Lycopersicon esculentum Mill.) хослолын чадвар, гетерозисийг судалсан дүн Байгалмаа Жүгдэрын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2018 Монгол, УБ
405 Control of Root Rot of Bell Pepper Caused by Phytophthora capsici with Nonionic Surfactants in a Recirculating Hydroponic System Гидропоник орчинд ургуулсан чинжүүний таримлын фитофтор (Phytophthora capsici) өвчний эсрэг гадаргуугын идэвхит бодис туршсан дүн Энхжаргал Балжийгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 БНСолонгос, Сеул
406 Боловсролын тухай жон дьюигийн философи үзэлд хийсэн шинжилгээ Боловсролын тухай жон дьюигийн философи үзэлд хийсэн шинжилгээ Уянга Гансүхын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2018 Монгол, УБ
407 Их шүүдэргэний in vitro биомасс гарган авч биологийн идэвхт бодисыг харьцуулан тодорхойлсон дүн Их шүүдэргэний in vitro биомасс гарган авч биологийн идэвхт бодисыг харьцуулан тодорхойлсон дүн Отгонпүрэв Сүхбаатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
408 Сарлагийн хөөврийн газар зүйн заалт үнэлэмжийг боловсронгуй болгох нь Сарлагийн хөөврийн газар зүйн заалт үнэлэмжийг боловсронгуй болгох нь Байгалмаа Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2015 Монгол, УБ
409 Малын эмч бэлтгэх бакалаврын сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн үр дүнгийн судалгаа Малын эмч бэлтгэх бакалаврын сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн үр дүнгийн судалгаа Отгонтөгс Батын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2018 Монгол, УБ
410 In vitro орчинд өсгөвөрлөсөн хөврөлийг шилжүүлэн суулгасан дүн In vitro орчинд өсгөвөрлөсөн хөврөлийг шилжүүлэн суулгасан дүн Эрдэнэтогтох Пүрэвдоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2018 Монгол, УБ
411 Мал, амьтны эхинококкийн тархалт, халдварлалт, удам зүйн судалгааны дүн Мал, амьтны эхинококкийн тархалт, халдварлалт, удам зүйн судалгааны дүн Чинчулуун Болдбаатарын Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2018 Монгол, УБ
412 Англи хэл суралцагчдын үгийн санг нэмэгдүүлэх нь/ХААИС- н сургалтын жишээн дээр Англи хэл суралцагчдын үгийн санг нэмэгдүүлэх нь/ХААИС- н сургалтын жишээн дээр Болд Лувсангийн Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2018 Монгол, УБ
413 Нэр нууцалсан аюулгүй онлайн мэдээлэл солилцооны систем Монгол улсын хэрэглэгчдийн жишээ дээр Нэр нууцалсан аюулгүй онлайн мэдээлэл солилцооны систем Монгол улсын хэрэглэгчдийн жишээ дээр Булганмаа Тогоохүүгийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник 2017 Хятад, ӨМӨЗО
414 Characterization of Petroleum oil and Endosulfan Degrading Bacteria from Marine Bacterial Libraries Петрол тос болон Эндосульфан пестицидийг биозадралд оруулах чадавхитай бактерийн сан Хорлоо Юндэндоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2013 БНСолонгос, Сеул
415 Хамгаалагдсан хөрсний лоолийн ургац ба чанарт эрдэм бордооны нөлөө Цолмон Пүрэвийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2006 Монгол, УБ
416 Development of control strategies for babesiosis Бабезиозтой тэмцэх стратеги боловсруулсан нь Мөнхжаргал Цэрэндоржийн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2012 Япон, Иокосама
417 Photodynamic eradication of bacterial species with derivatives of methyl(pyro)pheophorbide-a Метил (пиро)феофорбайд-А уламжлалт нэгдлүүдийг ашиглан фотодинамик эмчилгээний аргаар бактерийг устгах нь Баярмаа Болдын Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2009 БНСолонгос,
418 Үр тариа хураах комбайны CRD хөдөлгүүрийн ашиглалтад нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийн судалгаа Үр тариа хураах комбайны CRD хөдөлгүүрийн ашиглалтад нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийн судалгаа Золбоо Нямдаваагийн Боловсролын доктор (Ph.D) Техник+ 2019 Монгол, УБ
419 Response of tree-ring width and regeneration in conifer forests of Mongolia to climate warming and land use. Монгол орны шинэсэн ойн диаметрийн өсөлт, сэргэн ургалтын явц уур амьсгалын дулаарал болон газар ашиглалтын нөлөөллөөс өөрчлөгдөх нь Хишигжаргал Моохорын Боловсролын доктор (Ph.D) Байгаль 2013 Герман, Гөттинген
420 Боловсролын удирдлагын цогц чадамж, манлайлаллын хэв шинж, суралцагч байгууллагын харилцан хамраалын төлөв байдлын судалгаа Боловсролын удирдлагын цогц чадамж, манлайлаллын хэв шинж, суралцагч байгууллагын харилцан хамраалын төлөв байдлын судалгаа Бямбажав Гомбожавын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2019 Монгол, УБ
421 Целлюлоз задлах идэвхтэй бичил биетний мутант омог гарган авч өсгөвөрлөх технологи боловсруулсан дүн Целлюлоз задлах идэвхтэй бичил биетний мутант омог гарган авч өсгөвөрлөх технологи боловсруулсан дүн Эрдэнэ Зундуйн Боловсролын доктор (Ph.D) Хөдөө аж ахуй 2019 Монгол, УБ
422 Соёл хоорондын харилцаа монголчуудын сэтгэлгээнд нөлөөлсөн нь (шашны жишээн дээр) Соёл хоорондын харилцаа монголчуудын сэтгэлгээнд нөлөөлсөн нь (шашны жишээн дээр) Бүрэнжаргал Хүдэрын Боловсролын доктор (Ph.D) Нийгэм 2019 Монгол, УБ
423 Мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн хүчин зүйлийн шинжилгээ Алтанхуяг Даваажавын Боловсролын доктор (Ph.D) Бизнесийн удирдлагын ухаан, ХААИС 2019 Монгол, УБ
424 Брендийн үнэ цэнийг үнэлэх арга зүй Ганбат Эрдэнэбатын Боловсролын доктор (Ph.D) Бизнесийн удирдлагын ухаан, ХААИС 2019 Монгол, УБ
425 Хүрэн хөрсний агрохими, биологийн зарим шинж чанарт сэлгээ, усалгааны нөлөө Дамбадаржаа Наранбатын Ph.D Агрономи, ХААИС 2019 Монгол, УБ
426 Залаажинст-эдрэн үүлдрийг бий болгосон үржлийн ажлын онол, арга зүйн үндэслэл Доржбат Ёлын Ph.D Зоотехник, ХААИС 2019 Монгол, УБ
427 Совершенствование механизма финансового обеспечения зернового производства Кадринов Маулет Хасенович Ph.D Эдийн засаг, ХААИС 2019 Монгол, УБ
428 Хөдөө Аж Ахуйн машин техникийн засвар үйлчилгээний оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх үндэслэл Лхагвасүрэн Лувсангийн. Ph.D Инженер, ХААИС 2019 Монгол, УБ
429 Сравнительный анализ рыночных условий зернового производства Мукашева Гулжан Муратбековна Ph.D Эдийн засаг, ХААИС 2019 Монгол, УБ
430 Монгол орны агроэкологийн өвөрмөц нөхцөлд жимс, цэцэрлэгийн аж ахуй эрхлэх шинжлэх ухаан, технологийн үндэслэл Нинж Б. Ph.D Жимсний аж ахуй, ХААИС 2019 Монгол, УБ
431 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг боловсронгуй болгох нь Одончимэг Гончигдоржийн Ph.D Эдийн засаг, ХААИС 2019 Монгол, УБ
432 Оценка экономической эффективности влагоресурсосберегающих технологий производства зерна для принятий управленческих решений Токенова Сандугаш Мейрамжановна Ph.D Эдийн засаг, ХААИС 2019 Монгол, УБ
433 Ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх нь Хандсүрэн Баттөмөрийн Ph.D Эдийн засаг, ХААИС 2019 Монгол, УБ
434 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бэлчээрт үзүүлэх нөлөөлөл Эрдэнэцэцэг Баасандайн Ph.D Ургамлын аж ахуй, газар тариалан, ХААИС 2019 Монгол, УБ
435 Ямааны ноолуурын ургалтанд бэлчээрлэх хугацаа, гэрлийн үзүүлэх нөлөө Zhang Chunhua Ph.D Мал аж ахуй, ХААИС 2018 Монгол, УБ
436 Лоолийн (Lycopersicon esculentum mill) хослолын чадвар, гетерозисийг судалсан дүн Байгалмаа Жүгдэрийн. Ph.D Селекци, үрийн аж ахуй, ХААИС 2018 Монгол, УБ
437 Бифидобактери, сүүнхүчлийн бактерийн симбиок өсгөвөр ашиглан пробиотик бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа Доржсүрэн Цэдэндамбын Ph.D ХАА-н биетехнологи ХААИС 2018 Монгол, УБ
438 Үзэмчин үүлдрийн хонины махан ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд хэц ясны хувьсамжийн нөлөөг судалсан дүн Удвал Чойжбаярын Ph.D Зоо инженер, ХААИС 2018 Монгол, УБ
439 Нутгийн монгол өсвөр хонины амьдын жин, махан ашиг шимийн үзүүлэлтэд бэлчээр, нэмэгдэл тэжээлийн нөлөө Чулуунбат Гантөмөрийн Ph.D Бэлчээр тэжээл судлал,ХААИС 2018 Монгол, УБ
440 Удирдах ажилтны ур чадварын судалгаа Энхсайхан Дэжгээгийн Ph.D Эдийн засаг,ХААИС 2018 Монгол, УБ
441 Comparative analysis on genetic diversity, aucubin content, bioactivity and micropropagation of PLANTAGO MAJOR L and PLANTAGO DEPRESSA WILLD Nguyen Van Ay Ph.D Биотехнологи, ХААИС 2017 Монгол, УБ
442 Морин тэсэг (CERATIODES ARBORESCENS)-ийн физиологи, биохими, уургийн нийлэгжилтэнд гангийн стрессийн нөлөө Qinggele Ph.D Тэжээл бэлчээр судлал, ХААИС 2017 Монгол, УБ
443 Гүзээлзгэнэ (FRAGARIA ANANASSA DUCH)-ний сортуудыг харьцуулан судалсан дүн Алтангоо Гэлэгдэмбэрэлийн Ph.D Агрономи, ХААИС 2017 Монгол, УБ
444 Хурганы тэжээл боловсруулах замд нүүрс ус задлах идэвхтэй сүүнхүчлийн бактерийг хоногийн бойжилттой холбон судалсан нь Болдбаяр Энхбаатарын Ph.D Хөдөө аж ахуй 2017 Монгол, УБ
445 Хивэн эрвээхэйн биологи, ноос, ноосон бүтээгдэхүүнд гэмтэл учруулах төлөв, түүнээс хамгаалах технологи боловсруулсан дүн Норовсүрэн Ласрангийн. Ph.D Таваар судлал, ХААИС 2017 Монгол, УБ
446 ХАА-н машинд тусгай кориулалтын компьютер бүхий төхөөрөмж ашиглах боломжийг судалсан дүн Нямдорж Ганбатын Ph.D Инженер механик, ХААИС 2017 Монгол, УБ
447 Alternaria төрлийн мөөгөнцөрөөр үүсгэгддэг буудайн өвчин, тэдгээртэй тэмцэх аргыг судалсан дүн Нямсүрэн Наранхүүгийн Ph.D Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ, ХААИС 2017 Монгол, УБ
448 Монгол орны ойт хээрийн бүсийн царцаа (Acrididae)-ны зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархалтын зүй тогтлын судалгаа Отгончимэг Тэсвээгийн Ph.D Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт үнэлгээ, ХААИС 2017 Монгол, УБ
449 Хамгаалсан бэлчээрийн хөрсний зарим физик, ус-физикийн шинж чанар Сийлэгмаа Батсүхийн. Ph.D Хөрс судлал, агрохими, ХААИС 2017 Монгол, УБ
450 Зарим аймаг, сумдын малд бог малын мялзан өвчний тандалт хийсэн дүн Ундрахбаяр Цэрэндоржийн Ph.D Хөдөө аж ахуйн 2017 Монгол, УБ
451 Олон улсын зах зээлд бүтээгдэхүүн хоногшуулах асуудал: Монголын ноолууран бүтээгдэхүүний жишээнд Халиун Мягмаржавын. Ph.D Бизнесиун удирдлага, ХААИС 2017 Монгол, УБ
452 Сравнительный анализ производства пшеницы в руспублике Казахстан и Монголии Сейфуллина С., Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн төв бүс, Хойд Казахстаны мужийн аж ахуйн нэгжүүдийн жишээн дээр Абдрахманова Динар Талгатовна Ph.D Агрономи, ХААИС 2016 Монгол, УБ
453 Төмсний зах зээлийн "рам" шинжилгээ Батжаргал Нацагдоржийн. Ph.D Биенесийн удирдлаг, ХААИС 2016 Монгол, УБ
454 Араб, цэвэр цусны англи, монголын эрлийз адууны өсөлт хөгжилт, галбир, бие цогцосын онцлог, хурдлах чадварын зарим үзүүлэлт Билэгдэмбэрэл Банзрагчийн ХАА-н ухааны Ph.D Мал аж ахуй, ХААИС 2016 Монгол, УБ
455 Өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоог боловсронгуй болгох арга зам Бумдэлгэр Хавтгайн Бизнесийн удирдлагын ухааны Ph.D Бизнесийн удирдлага, ХААИС 2016 Монгол, УБ
456 Мал аж ахуйг зудын эрсдэлээс хамгаалах өвс, тэжээлийг оновчтой нөөцлөх, тээвэрлэх асуудал Бямбарагчаа Цэрэнжавын. ХАА-н ухааны Ph.D Тэжээл, бэлчээр судлал, ХААИС 2016 Монгол, УБ
457 Улаанбаатар хотын төлөвлөлтөд байгаль экологийн хүчин зүйлсийг тооцох асуудал Дэлгэрмаа Юнгэрийн. ХАА-н ухааны Ph.D Газар зохион байгуулалт, ХААИС 2016 Монгол, УБ
458 Внутрихозяйственное землеустройство на ландшафтной основе в агроформированиниях Акмолинской облости Северного Казахстана Жупарахан Бахытгуль Ph.D Газар зохион байгуулалт, ХААИС 2016 Монгол, УБ
459 Монгол орны Алтайн бүсийн нөхцөлд шар буурцгийн сорт, агротехникийг судалсан дүн Мөнхжаргал Мөнхөөгийн. ХАА-н ухааны Ph.D Агрономи, ХААИС 2016 Монгол, УБ
460 Таана (Allium Polyrrhizum), хөмүүл (Allium Mongolucum)-ийг тарималжуулан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх менежмент Мөнхсайхан Дэлгэрсайханы Ph.D Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн менежмент, ХААИС 2016 Монгол, УБ
461 Применение биогумуса для воспроизводства плодородия почв и увеличение продуктивности полевых культур в условиях сухостепной зоны Павлодарской области Мустафаева Назымгуль Болатжановнна Ph.D Агрономи, ХААИС 2016 Монгол, УБ
462 Бэлчээрийн монгол мал-богийн сүүгээр хатуу бяслаг үйлдвэрлэх технологийн судалгаа Отгонханд Дамдингийн Ph.D Таваар судлал, ХААИС 2016 Монгол, УБ
463 Монгол хурганы бор өөхөн эдийн бүтэц, үйл ажиллагааны онцлог Хоролмаа Чимэдцэрэнгийн. Ph.D Мал эмнэлзүй, ХААИС 2016 Монгол, УБ
464 Хөдөө Аж Ахуйн машины суман хошууны техникийн нөөц дээшлүүлэх асуудалд Цэсэндорж Чойжилжавын Техникийн ухааны доктор Ph.D Механик инжинер, ХААИС 2016 Монгол, УБ
465 Ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологи, усны идэвхийн судалгаа Чимгээ Нагааранзын ХАА-н ухааны доктор Ph.D Таваар судлал, ХААИС 2016 Монгол, УБ
466 Дээд боловсролын байгууллагын санхүүгийн нөөцийн удирдлага Буянзаяа Батжаргалын Ph.D Боловсролын удирдлага, МУБИС 2015 Монгол, УБ
467 Тенденции и стратегия развития овцеводства в Монголоии и Республики Казахстан Монгол ба Казахстан улсын хонины аж ахуйн хөгжлийн хандлага ба стратеги Жибек Нурланкызы Ph.D Мал аж ахуй, ХААИС 2015 Монгол, УБ
468 Сравнительный анализ рынка молока и молочных продуктов Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн харьцуулсан шинжилгээ (Мрнгол, Казахстаны жишээн дээр) Казкенова Айгуль Сериковна Ph.D хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан 2015 Монгол, УБ
469 Пути повышения устойчивости зернопроизводства Какымовна Шаймерденова Акмолинской. Ph.D 2015 Монгол, УБ
470 Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний төлөв байдал, чанарын үнэлгээний асуудалд Мягмаржав Индрагийн. Ph.D 2015 Монгол, УБ
471 Монгол оронд ХАА-н зориулалтаар ашиглагдаж байсан гексахлорциклогексан (ГХЦГ)-ны үлдэгдэл, задралыг судалсан дүн Нямхүү Цэрэндолгорын. Ph.D 2015 Монгол, УБ
472 Их шүүдэргэний In vitro биомасс гарган авч биологийн идэвхт бодисыг харьцуулан тодорхойлсон дүн Отгонпүрэв Сүхбаатарын. Ph.D 2015 Монгол, УБ
473 Буудай боловсрох үеийн математик загвар боловсруулах Пүрэвжаргал Пүрэвдоржийн Ph.D 2015 Монгол, УБ
474 Эффективность производства мяса крупного рогатого скота Саутбека Олеся Карабековна Ph.D 2015 Монгол, УБ
475 Үхрийн мах үйлдвэрлэлийн үр ашиг Саутбекова Олеся Карабековна Ph.D 2015 Женев,
476 Дархан-Уул аймгийн бэлчээрийн ургамалжилтын судалгаа Цэрэннадмид Батаагийн. Ph.D 2015 УБ,
477 Үр тарианы үйлдвэрлэлтийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх арга зам Шаймерденова Алия Какымовна Ph.D 2015 УБ,
478 Шарилжны төрлийн ургамлаар тэжээлийн хольц бэлтгэх технологи, техник хэрэгслийг сонгох үндэслэл Юмчмаа Мягмаржавын Ph.D Техник, ХААИС 2015 Монгол, УБ
479 Зусах зөөлөн буудайн сортуудын биохими, технологийн чанарын зарим үзүүлэлтийг судалсан дүн Амарсайхан Жанчивцэрэнгийн. Ph.D 2014 УБ,
480 Шар буурцгийн талбайн зонхилох хог ургамалтай тэмцсэн дүн Ариунаа Очирын. 2014 УБ,
481 Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд гадаад худалдааны үзүүлэх нөлөө Аюурсайхан Төмөрбаатарын. 2014 УБ,
482 Хөдөө аж ахуй-аж үйлдвэрийн цогц хөгжлийг хангах арга зам Батмагнай Дамдинбазарын. 2014 УБ,
483 Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийн хэрэглээний ялгаатай бүлгүүдийн онцлог шинж Бурмаа Отгонбаярын. 2014 УБ,
484 Продуктивность однолетних кормовых злаковых трав в зависимости от основных элементов технологии возделывания на южных черноземах акмолинской области Өмнөдийн хар шороот хөрс бүхий Акмолин мужид тэжээлийн нэг наст үет өвсний бүтээмжид тариалалтын технологийн үндсэн элементүүдийн нөлөө Ногаев Адильбек Айдарханович. 2014 УБ,
485 Зарим төрлийн навчит ногоог ургуулах зохиомол тэжээлийн орчинг судалсан дүн Отгонцэцэг Орломжавын. 2014 УБ,
486 Зарим ховор өвслөг ургамлыг тарималжуулах, нутагшуулах боломж Очгэрэл Нанжидсүрэнгийн. 2014 УБ,
487 Уринш үр тарианы сэлгээнд элдэншүүлэггүй технологи хэрэглэх, хучлага үүсгэх боломж Сайханцэцэг Сосорбарамын. 2014 УБ,
488 Шар буурцгийн сорт судалгаа ба ургацад бордоонытохиромжтой тунг тогтоох Цогтсаран Батжаргалын. 2014 УБ,
489 Тариалангаас чөлөөлсөн газарт хийсэн нөхөн сэргээлтийн агро-эдийн засгийн үнэлгээ Sun Fushan 2013 УБ,
490 Боом, дуут хавдраас сэргийлэх амьд хам вакцины технологи боловсруулж, туршсан дүн Амартүвшин Бямбаагийн. 2013 УБ,
491 Төрийн захиргааны албан тушаалын мэдлэг чадварын шаардлагын шинжилгээ Байгал Доржийн. 2013 УБ,
492 Монгол орны зүүн бүсийн малын бруцеллёз өвчний тархалт, халдварлалтын түвшинг тодорхойлсон дүн Батбаатар Ванаабаатарын. 2013 УБ,
493 Мотивацийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх боломж, арга зам Батхишиг Ишдамбын. 2013 УБ,
494 Сийрүүлүүрийн суман хошууны хийцийг боловсронгуй болгож, өөрөө ирлэгдэх процессыг дээшлүүлэх Ганбат Өлзийхутагийн. 2013 УБ,
495 Үхрийн тархи сархиатах эмгэгийн тандалт, эрсдэлийн судалгааны дүн Ганцэцэг Доржийн. 2013 УБ,
496 Зусах рапс үрийн зориулалтаар тариалах механикжсан технологи техник хэрэгслийг сонгох үндэслэл Лхагвадорж Батсамбуугийн. 2013 УБ,
497 Хонь, үхрийн ходоод-гэдэсний гельминтэд зарим ургамлыг туршсан дүн Лхагвацэрэн Сүхбаатарын. 2013 УБ,
498 Адууны бабезиозыг эмчлэх эм бий болгож туршсан дүн Мягмарсүрэн Пунсанцогвоогийн. 2013 УБ,
499 Ямааны сүүний онцлог, уурагт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа Нарангэрэл Мижидийн. 2013 УБ,
500 Вирусгүй төмсний анхан шатны үр үржүүлгийг боловсронгуй болгож, үрийн булцууны чанарыг сайжруулах асуудал Нямжав Сүрэнжавын. 2013 УБ,
501 Хот суурин газар ашиглалтын тогтвортой байдлын үнэлгээний арга зүйн асуудалд Содгэрэл Пүрэвээгийн. 2013 УБ,
502 Хувь хүний орлогын албан татвар ногдуулалтыг сайжруулах нь Сувдаа Дамирангийн. 2013 УБ,
503 Суралцагч байгууллагын үзэл баримтлалын хэрэгжилтийн судалгаа Сүрэнчимэг Дуламсүрэнгийн. 2013 УБ,
504 Монгол орны баруун хэсгийн цөлийн хээр, уулын хээр, өндөр уулын хээрийн бэлчээрийн тархац, өөрчлөгдлийн зүй тогтол Тэгшжаргал Нанзаддоржийн. 2013 УБ,
505 Сульфмонзол 5% бэлдмэлийн технологи боловсруулж туршсан дүн Энхтогтох Бямбаагийн. 2013 УБ,
506 Разработка иммуноферментной тест-системы для серологической диагностики эхинококкозов сельскохозяйственных животных Абулгазимова Гульмира Алибаевна 2012 М,
507 Удирдах ажилтны харилцааны ур чадварыг сайжруулах зарим асуудал Алтанцоож Нармандахын. 2012 УБ,
508 Монгол орны Дорнод нутгийн хээрийн зарим бэлчээрийн өөрчлөлт Ариунгэрэл Доржготовын. 2012 УБ,
509 Орхон-Сэлэнгийн сав нутгийн байгаль орчинд уул уурхайн үйлдвэрийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг судалсан дүн Байгальмаа Рэнцэнгийн 2012 УБ,
510 Жижиг, дунд үйлдвэрийн санхүүжилтийн хүртээмжийг зээлийн батлан даалтаар нэмэгдүүлэх боломж Байгальмаа Санжжавын 2012 УБ,
511 Шавьжид эмгэг төрүүлэгч Metarhizium anisopliae мөөгөнцөрийн нутгийн омгийн судалгаа Бямбасүрэн Мижидсүрэнгийн. 2012 УБ,
512 Сумын бэлчээрийн газрын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь Гэрлээ Шөөдөвийн 2012 УБ,
513 Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц, хэрэгцээг харьцуулсан судалгаа Гэрэлхүү Төгсөөгийн. 2012 УБ,
514 Монгол улсын мал эмнэлэг, мал аж ахуйн тогтолцоог судалсан дүн Дамдиндорж Пунцагдоржийн. 2012 УБ,
515 Монгол орны нөхцөлд үхэр нүдний (Ribes nigurm) тарималд тархсан өвчин, тэдгээртэй тэмцэх арга Дарьсүрэн Лхүндэвийн. 2012 УБ,
516 Монгол орны нөхцөлд буудайн зэв (Puccinia spp) өвчин үүсгэгчдийн биологийн зарим онцлогийг судалж, тэмцэх арга боловсруулсан дүн Дэжидмаа Төрмөнхийн. 2012 УБ,
517 Малын үржлийн албаны бүтэц, тогтолцоог малын тоо, чанар, ашиг шимийн зарим үзүүлэлттэй холбон судалсан нь=Study on improveing the structure and system of animal breeding services in livestock population and prouctive indexes Дээшин Гомбосүрэнгийн. 2012 УБ,
518 Бэлчээрийн газрын бүтээгч чадавхийн үнэлгээ Занабаатар Далхаагийн. 2012 УБ,
519 Монгол орны цаа буганд тохиолддог зарим өвчний судалгаа Нансалмаа Мягмарын 2012 УБ,
520 Уулын хээрийн зарим бэлчээрийн ургамлын шимт, намгийн ба нүүрсхүчлийн хийн ялгаралт=Nutritive value methane and carbon dioxide Production from pastures of mountainous steppe Отгонжаргал Аюушжавын. 2012 УБ,
521 Малчин өрхийн бэлчээр ашиглалтын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга зам-Ways to improve pasture possession of economic effeciency of hreder household Оюунчимэг Ж.З.Ж. 2012 УБ,
522 Байгалийн болон тарималжуулсан дэрэвгэр жиргэрүү (Saposhnikovia divaricata (Turcz) schischk) ургамлын үндсэн дэх флавоноид, полисахаридын судалгаа Пагмадулам Нацагдоржийн. 2012 УБ,
523 Bacillus Licheniforms-ийн антиоксидант экзополисхаридын судалгаа Сарандагина Нарантунгалагийн. 2012 УБ,
524 Цогт-Овоогийн үржлийн ямааны аж ахуй-биологийн үндсэн шинж чанар Сувдаа Гончигийн. 2012 УБ,
525 Сарлагийн хөөврийн бүтэц, чанарын онцлогт суурилсан технологийн шийдэл боловсруулах Хишигжаргал Цэдэвийн. 2012 УБ,
526 Хөрс элдэншүүлэх үр тээвэрлэх үрлэх угсрааны параметр ажлын горимын үндэслэл Цэвэгжав Чимэдцэрэнгийн 2012 УБ,
527 Туршилтын амьтдад эмгэг жамын янз бүрийн хувилбар бүхий "эмгэг загвар" үүсгэн, ургамлын гаралтай зарим нэгдлүүдийн фармакологийн судалгааг явуулсан дүн Чимгээ Цэрэндашийн. 2012 УБ,
528 Өндөгний үйлдвэрлэлийн микро-эдийн засгийн шинжилгээ Амар Өөлдийн. 2011 УБ,
529 Ветеринарно-санитарная экспертиза экспортного мяса монголии и установление его видовой принадлежности на основе днк диагностики Амарсайхан Цэрэндоржийн 2011 Москва,
530 Газар дахин төлөвлөлтөнд тулгамдаж буй газрын менежментийн шийдвэрлэх асуудлууд Буяндэлгэр Мягмарсүрэнгийн. 2011 УБ,
531 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломж Бямбасүрэн Дамдины. 2011 УБ,
532 Хурганы гүзээний үйлдэлд байгалийн цеолитын үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн Золзаяа Мажигсүрэнгийн., МЭ-ийн ухаанаар докторын зэрэг горилсон бүтээл, F 640000. Мал эмнэл зүй, Э/Ш-ний удирд. д-р (Sc.D). проф. Дэмбэрэл Ш. 2011 УБ,
533 Хот суурины газрын албан бус харилцааны асуудалд Мөнхтуяа Баттулгын. 2011 УБ,
534 Дэрэвгэр жиргэрүүг in vitro-д үржүүлсэн дүн = Micropropagation of the Saposhnicavia dirvaricata (Turcz) schiasch vy cell tissue culture Мөнхцэцэг Даваадоржийн. 2011 УБ,
535 Махны хэвшлийн хонины үр, хөврөл гүн хөлдөөж хадгалах туршилтын зарим үр дүн Мягмарсүрэн Пүрэвдоржийн. 2011 УБ,
536 Шавьжид эмгэг төрүүлэгч Beauveria bassiana мөөгөнцрийн нутгийн омгийн судалгааны дүн = Results of the study on local strain of entomopathogenic funcud beauveria bassiana Отгонжаргал Хүрэлдагвын. 2011 УБ,
537 Система и структура "Гарчигзүй" монгольских сутр Монгол судар номын "Гарчигзүйн" бүтэц, тогтолцоо Цэзэн Жигдэнгомбын. 2011 УБ,
538 Study of possibility of pubils cognitive interest development through "Mongolian history" subject Цэрэндуам Цэрэнхүү 2011 УБ,
539 Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудал Алтанцэцэг Сэр-Одын 2010 УБ,
540 Хүрэн хөрсний агрофизикийн зарим шинж чанарт уриншийн технологийн нөлөө Болормаа Батцэрэнгийн. 2010 УБ,
541 Хүрэн хөрсний хими, физик, биологийн шинж чанарт бордооны дараа жилийн үйлчилгээ Буянбаатар Авирмэдийн. 2010 УБ,
542 Малын иод дутлын эмгэгийн тархалтыг бүс нутгийн биогеохими, төлийн бамбайн даавруудын төвшрүүлэгтэй холбон судалсан дүн Ганболд Дамдины 2010 Улаанбаатар,
543 Монголд гаршуулж буй хүдрийн биологи, зан араншингийн онцлог Дэлэгням Далхын 2010 УБ,
544 Результаты исследования трансплантации эмбрионов коров симментальской породы, разводимой в регионе Северо-Восточного Казахстана Козыбакович С.Т. 2010 УБ,
545 Хэт ягаан туяаны үйлчлэлийг IN VIVO, IN VITRO орчинд туршсан дүн Нансалмаа Сүрэнгийн. 2010 УБ,
546 Монгол улсын хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний онол арга-зүйн асуудал Нямбат Лувсандоржийн 2010 Улаанбаатар,
547 Монгол улсын хөдөө аж ахуйн газрын чанарын ба эдийн засаг-экологийн үнэлгээ Нямбат Лувсандоржийн 2010 УБ,
548 Саалийн механикжсан фермийн машин, тоног төхөөрөмж сонгох үндлэслэл Нямгэрэл Батцэрэнгийн 2010 УБ,
549 Хот суурин газрын кадастрын үнэлгээ Нямсүрэн Оюунцэрэнгийн 2010 УБ,
550 Хот суурин газарт кадастрын үнэлгээний аргыг ашиглах нь Нямсүрэн Оюунцэрэнгийн. 2010 УБ,
551 Molecular genetics study of some hepatitis viruses spread among the Mongolian population Оюунсүрэн Ц. 2010 УБ,
552 Хуурамч Сибирийн шимтэглэй /Geranium pseudosibiricum J.Maeyr/-ний хими, фармакологийн зарим судалгаа Ундармаа Тумбаагийн. 2010 УБ,
553 Хотын суурьшлын бүсийн газар ашиглалтын төлөвлөлт Уранбилэг Лантуугийн. 2010 УБ,
554 Монгол орны Алтайн бүсэд нутагшиж буй Сөөгөн интоор (Prunus fruticosa Pall. Maxim)-ын биологи, аж ахуйн онцлог Хандсүрэн Дамбын. 2010 УБ,
555 Адуу ба гахайн ходоодны салст бүрхүүлээс песин гарган авах технологи боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь Цэвгэдорж Чимэдцэрэнгийн. 2010 УБ,
556 Махны төрөлжсөн үүлдрийн үхрийг ашиглан эрлийзжүүлэх аргаар шулуун хөх хошууны үхрийн махан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх боломж Цэцэнчимэг Лүгийн 2010 Улаанбаатар,
557 Хээрийн бүсэд тэжээлийн олон наст ургамлын төрөл зүйл шалгаруулах Энхтуяа Нойнзонгийн. 2010 УБ,
558 Өвөр Монголын тал хээрийн нөхцөлд бэлчээрийг битүүмжилснээр хөрсний агрономийн зарим шинж болон ургамлан нөмрөгт гарч буй өөрчлөлтийг судалсан дүн Бао Шан 2009 Дархан-Уул,
559 Результаты изучения иммунологических особенностей при гастрофилезе лошадей Батсүх Заяатын 2009 Улаанбаатар,
560 Малын цагаан хорхой туулгах бэлдмэлийн үндэсний технологи боловсруулж, туршин сорьсон нь Баттогтох Бадарчийн. 2009 Улаанбаатар,
561 Зусах зөөлөн буудайн шинэ сортуудын параметрийг судалсан дүн Ганбаатар Бодьсадын 2009 Улаанбаатар,
562 Изучение фармакологических свойств сырья из саранчи /ACRIDIDEA/, обитаемых в Монголии и разработка технологии изготовления препарата "АКРИТРАКТ" Ганболд Я. 2009 УБ,
563 Biohydrometallurgical study of non-ferrous, precious metal ores and sulfide, non sulfide minerals of Mongolia Даваасүрэн С. 2009 Улаанбаатар,
564 Монгол адууны ямын эпидемиологийн зарим үнэлгээ Дариймаа Бүдсүрэнгийн 2009 Улаанбаатар,
565 Монгол үүлдрийн ямааны арьсны таваарын чанар, түүнийг хамгаалах арга Итгэл Бямбаагийн 2009 Улаанбаатар,
566 Хорон ортуузын биоэкологи хор судлалын холбогдол ба ургамлын алкалоид, алкалоидын үйлчилгээний эсрэг дархлааны өвөрмөц урвал хөгжих үзэгдэл Мягмар Жамъяангийн 2009 Улаанбаатар,
567 Гахайн салмонеллёзыг судалж оношлох, сэргийлэх өвөрмөц арга боловсруулах Нарангэрэл Б. 2009 Улаанбаатар,
568 Монгол үүлдрийн хэсэг, омгийн ямааны ноолуурын чанарын үзүүлэлт, цахим сан Нарантуяа Баатарын. 2009 УБ,
569 Организационно-территориальные и экономические основы земельной реформы в Монголии Сайнбаяр Сүрэнхүүгийн. 2009 М,
570 Морин тэсгийн үрийн биологи, доройтлын механизм, хадгалах арга Уранчимэг Ойровын 2009 Улаанбаатар,
571 Санирующие свойства и влияние на организма животных эфирных масел Хүрэлбаатар Доржсүрэнгийн 2009 Улаанбаатар,
572 Монголын мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх арга замын зарим асуудал Чинцэцэг Дагвасамбуугийн 2009 Улаанбаатар,
573 Биохимико-технологические исследования мяса пастбищного скота монгольской породы и их системная характеристика Энхтуяа Б. 2009 Улаанбаатар,
574 Зарим халдваргүй өвчний шалтгаан эмгэг жамд аутоиммун урвалын гүйцэтгэх үүргийг илрүүлж, бие бүтцийн өөрчлөлтийг иммуногистохимийн аргаар судлах нь Алтанчимэг А. 2008 Улаанбаатар,
575 Баруун монголын усалгаатай нөхцөлд нүцгэн үрт арвайн сорт шалгаруулж, үр үржүүлэх Бадрах Батаагийн 2008 Новосибирск,
576 Хээрийн бүсэд сонгинолог зарим зүйлийг ургуулах тэжээлийн талбайг сонгох судалгааны дүн Баярмаа Хэнч-Яахавын 2008 УБ,
577 Төмсийг in vitro ба in vivo орчинд үржүүлэх аргыг судалсан дүн Одонтуяа Д. 2008 Улаанбаатар,
578 Issues of marketing livestock products of Mongolia Отгонжаргал Лхазалын 2008 ,
579 Тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд тохирох төмсний сортуудын биологи аж ахуйн үндсэн шинж чанарыг судалсан дүн Оюунгэрэл Д. 2008 Улаанбаатар,
580 Талхлагдсан бэлчээрийн ургамлын сэргэн ургах, нөхөн үржихүйн онцлог, зүй тогтол Оюунтана Ч. 2008 Улаанбаатар,
581 Уур амьсгалын зарим хүчин зүйл газрын бүрхэвчинд үзүүлэх нөлөөг Landsat-TM болон NOAA дагуулын мэдээгээр тодорхойлох нь Оюунтуяа Ш. 2008 Улаанбаатар,
582 Буудайн тэжээлийн талбайг оновчтой ашиглах техник технологийн шийдэл Хатанмагсар Б. 2008 Улаанбаатар,
583 Бөөрөнхий сонгины /Allium cepa L./ сорт сонголт, үрслэгээр ургуулж, үр үржүүлэх шинэ технологи Цэцэгмаа О. 2008 Улаанбаатар,
584 Монгол орны хөрсний чанарыг үнэлэх асуудалд Энхмаа Бадамгаравын 2008 Улаанбаатар,
585 Барагшууны бэлдмэл мал, амьтны тэсвэрт чанарын зарим үзүүлэлт болон ясны бороололтонд нөлөөлөхүй Энх-Оюун Т. 2008 Улаанбаатар,
586 Улучшение ухудшенных пастбищ путём подсева семян многолетних трав Агжан М. 2007 УБ,
587 Исследование и оптимизация параметров оборудования для изготовления вафельного стаканчика Адъяа Д. 2007 УБ,
588 Исследование химического состава, динамики эфирных масел некоторых видов полыней регионов западной Монголии Амаржарагал А. 2007 УБ,
589 "Витафит" нэрийн ундаа, жимсний шүүсний чанар, эрүүл ахуйн зарим үзүүлэлтүүдийн судалгаа Анхтуяа Доржсүрэнгийн 2007 УБ,
590 Специфика и основная тематика экологических публикаций в монгольской прессе Ариун Л. 2007 УБ,
591 Улаанбаатар хотын сүү боловсруулах зарим үйлдвэрүүдийн бичил орчны эрүүл ахуйн судалгаа Ариунаа Эрдэнэгэрэлийн 2007 УБ,
592 Влияние литии на щитовидную жлезу животных Баатар Д. 2007 УБ,
593 Нелинейное, динамическое моделирование живой массы, упитанности и мясной продуктивности пастбищных животных Бэлчээрийн малын амьтдын жин, тарга хүч ба махан ашиг шимийг шугаман бус, динамик хэлбэрээр загварчлах нь Баатарбилэг Гээпилийн 2007 УБ,
594 Diagnosis and treatment for meofascial pain syndrome of the upper back muscles Балжинням А. 2007 Ulaanbaatar,
595 Разработка и реализация координатного обеспечения земельного кадастра Монголии Балжинням Тумурбаатар 2007 Новосибирск,
596 Өвөр монголын өөртөө засах орны Жирэм аймаг ба Тонглио хот орчим нутгийн шувуудын зүйлийн бүрдэл, экологи, зарим тулгамдсан асуудал Буянжаргал Эрдэнэбаярын 2007 УБ,
597 Установолениеоптимальной дозы внесения минериальных удобрений на урожай белокочанной капусты в условиях дождевания Буяншихиг Э. 2007 УБ,
598 Main illegal actions occurring in usage of lands in nature reserves Бямбадулам Д. 2007 Ulaanbaatar,
599 Обоснование основных параметров режущего аппарата дискового типа для малогабаритноы соломсилосорезки Ганбат Б. 2007 УБ,
600 Market prospect and future approach of CD, DVD in Mongolia Ганшагай Б. 2007 Ulaanbaatar,
601 Мөнгөжүүлсэн шүүлтээр шүүсэн архи-архин төрлийн бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ Гэрэлмаа Ц. 2007 УБ,
602 Адуу, хулангийн махны шинэлэг байдал, ялган таних арга ДавааТогооборын 2007 УБ,
603 Некоторые вопросы усовершенствования стиля управления Дамдинсүрэн Л. 2007 УБ,
604 Результаты изучения возобновления истошенных Allium polyrrhizum-Stipa gobica пустынно-степной зоны Диймаа Сангийн 2007 УБ,
605 Результаты исследований влияния новых видов биологических удобрений на плодородие почвы и урожай яровой пшеницы Дэлгэрма Б. 2007 УБ,
606 Шинэ төрлийн биобордооны хөрсний үржил шим, зусах буудайн ургацад үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн Дэлгэрмаа Б. 2007 УБ,
607 Phytochemical and some pharmacological activities cotoneaster melanocarpa Дэлгэрмөрөн Д 2007 УБ,
608 Изменение свойства почвы пахотных и залежных земель Жавхлантуяа А. 2007 УБ,
609 Саалийн үнээний үйлдвэрлэл болон сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл дэх НАССР-ын судалгаа Жан Юй 2007 УБ,
610 Өвөр монголын бэлчээрийн ангилал, үнэлгээ Жимс Г. 2007 УБ,
611 Төрөл бүрийн хийжүүлсэн ундааны чанар, эрүүл ахуйн судалгаа Золжаргал Төмөрбатын 2007 УБ,
612 Возможности употребления легких и селезенка крупного рогатого скота в пишевых продуктах Золзаяа Дашзэвэгийн 2007 УБ,
613 Тахь монгол адууны зүс, зарим шинж тэмдгийн харьцуулсан судалгаа Масуда Миоко 2007 УБ,
614 Загрязнение почвы в некоторых основных обьектах райлна Хан-Уул Мунхцэцэг О. 2007 УБ,
615 Diagnosis and epidomological evaluation of hourse glander in east region of Mongolia Мягмарсүрэн П. 2007 УБ,
616 Historic development of Mongolian medicine from XIII to XIY ceturies Намтай Б. 2007 УБ,
617 Исследование нефтяных бактерий из месторождения "Тамсагбулаг" и биодеградации нефтяных углеводородов Нарандэлгэр Б. 2007 УБ,
618 Бараан судалт царцааны /Oedaleus decorus asiaticus B-Bien/ биологи, экологийн зарим онцлог, түүний хөнөөлөөс сэргийлэх нь Нарс Ч. 2007 УБ,
619 Исследование надежности резервуаров для хранения нефтепродуктов и природно-климатических и эксплуатационных условиях Монголии Оросоо Л. 2007 УБ,
620 Технологическое исследование хлебо-мучных изделий из ржи Оюун Г. 2007 УБ,
621 Upgrading management ways of utilization of national conservation park around Khuvsgul lake Оюунгэрэл Ч. 2007 Ulaanbaatar,
622 Improving the public expenditure planning Оюунтуяа Л. 2007 Ulaanbaatar,
623 Монгол улсад малын эмийн үлдэгдлийн хяналтын тогтолцоо бүрдүүлэх асуудалд Сөн Чол Ю. 2007 УБ,
624 Dealing with problems in intercultural business communication Тунгалаг Б. 2007 УБ,
625 Improvement of ecological cleaner production management system and its implementation Экологийн цэвэр үйлдвэрлэлийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох нь Тунгалаг Р. 2007 УБ,
626 Снижение вибрации и шума исполнительных механизмов швейных машин путем совершенствования их конструкций Уранбилгээ Чойдонгийн 2007 Иванова,
627 Формирование сети оптовой торговли в восточной зоне монголии Зүүн бүсэд бөөний худалдааны тогтолцоог бүрдүүлэх нь Уранчимэг П. 2007 УБ,
628 Исследование и разработка методики определения времени реакции водителя при торможении автомобиля Хашбат Ж. 2007 УБ,
629 Шизофренийн эмнэлзүйн асуудалд Хишигсүрэн З. 2007 УБ,
630 Выявление и изучение пропионокислых бактерии из пищеварительного тракта жвачных Хоролмаа Ч. 2007 УБ,
631 Теоретическое исследование процессаобновления системы ведения пастбищного скотоводства во внутренней Монголии Хослуу Б. 2007 УБ,
632 Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн хаягдал тоос технопат гаралтай малын эндемик өвчний шалтгаан болох нь Цэцэгмаа Луузангийн 2007 УБ,
633 Усовершенствование производственного менеджмента в промышленности ориентированной на экспорт Энхбаатар Цэвээний 2007 УБ,
634 Химико-технологические основы получения активированных фосфорных удобрений из природных фосфатов механохимическим и химическим методами Энхтуяа Д. 2007 УБ,
635 Хирургический метод лечения при раке проксимального отдела желудка Эрдэнэ-Очир Я. 2007 УБ,
636 Изучение иммуностимулирующего действия и кормовой ценности Солянки лиственничнолистной /Salskla Laricifolia/ Шинэсэрхүү бударганы /Salsoa laricifolia/ дархлал сэргээх үйлдэл болон тэжээллэг чанар Эрдэнэчимэг Л. 2007 УБ,
637 Результаты исследовния по распространению арбовирусов в Монголии Абмэд Даваажавын 2006 Улан-Батор,
638 Мал, амьтны нүдний зарим өвчнийг оношлох, эмчлэх асуудалд Алимаа Д. 2006 УБ,
639 К вопросу изучения диагностики и лечения заболевании глаз у животных Алимаа Дамдинсурэнгийн 2006 Улан-Батор,
640 Влияние навоза и севооборотов на плодородие почвы Хөрсний үржил шимд бууцан бордоо, сэлгээний нөлөө Амарсанаа Б. 2006 УБ,
641 Results of the experimentation of pasture improvement by overseeding of perennial forages Ариунболд Цогт 2006 Ulaanbaatar,
642 Род мятлик (Poa L.) во флоре Монголии и Внутренней Монголии Ариунсурэн Пурэв 2006 Улан-Батор,
643 Распространённость и некоторые клинические аспекты вирусного гепатита "С" в Монголии Баатархуу Ойдовын 2006 Улаанбаатар,
644 Инвестиционный процесс в агропромышленном комплексе региона в современных условиях Бадмажапов Тумэн Дондокович 2006 Улан-Удэ,
645 Разработка технологии по получению препарата нуклеината натрия из дрожней и его применение на организм животных Батбаяр Заграагийн 2006 Улан-Батор,
646 Фармакологическое изучение гепатопротекторного действия парнолистника потанина Баярмаа Жамьяншаравын 2006 Улан-Батор,
647 Влияние севооборотов с совместными посевами яровой пшеницы и бобовых культур на плодородие и продуктивность эродированных темно-каштановых почв Центральной земледельческой зоны зоны Монголии Баярмагнай Жалсрайгийн 2006 Улан-Удэ,
648 Results of the on restoration of degraded wet meadow pasture Будбаатар У. 2006 Ulaanbaatar,
649 Study of p53, Pb tumor suppressors and the expression of some cell cycle regulator genes on hepatocellular carcinoma cases Булган Даваадаш 2006 Ulaanbaatar,
650 Изучение некоторые особенности биологии, экологии и метод борьбы амбарных клещей Буянтогтох П. 2006 УБ,
651 Биология, экология и охрана сокола балобана /Falco cherrug milvipes JERDON 1871/ в Центральной монголии Гомбобаатар С. 2006 Улаанбаатар,
652 The Phytochemical study of saussurea amara /L./ DC Даариймаа Х. 2006 Ulaanbaatar,
653 Исследование технологических, эксплуатационных показателей машин и агрегатов для культивации почвы и посева зерновых культур Давадорж Д. 2006 УБ,
654 Сравнительное изучение способов орошения картофеля Дугарма М. 2006 Улан-Батор,
655 Төмсний усалгааны аргуудыг харьцуулсан судалгаа Дугармаа М. 2006 УБ,
656 Perfection of cesarean section Жав Лхагвасүрэн 2006 Ulaanbaatar,
657 Исследование биологической активности сесквитерпеноидов из ферулы метельчатой - Ferula ferulaeoides (STEUD) KOROV. Жаргалсайхан Гомбованжилын 2006 Улан-Батор,
658 Diagnosis and treatment of cervical intraepithelial neoplasia Лхагважаргал Гомбосүрэний 2006 Ulaanbaatar,
659 Некоторые разновидности пылевых бронхо-легочных заболеваний и их особенности Лхамсурэн Даш-Онолтын 2006 Улан-Батор,
660 Некоторые особенностьи биологии и экологии гобийского медведя (Ursus gobiensis) и проблемы его охраны Мижиддорж Батмунхийн 2006 Улан.Батор,
662 Some aspects on surgical treatment of the inguinal nernia Мөнхбаяр Регзенгийн 2006 Ulaanbaatar,
663 Выбор параметров рабочих органов некоторых почвообрабатываших машин и разработка методов повышения их износостойкости Мунген Ж. 2006 УБ,
664 Обоснование выбора механизированной технологии и технических средств возделывания картофеля Мунхбат М. 2006 УБ,
665 Биология, экология и охрана ирбиса Мунхцог Бариушаагийн 2006 Улан.Батор,
666 Результаты исследований влияния биоудобрений на урожай и качество томата /Lycopersicum esculentum Mill./ и огурцов /Cucumis sativus L./ выракенных в плёночных теплицах и укрытии Нийлэг хальсан хүлэмж, бүрхүүл дор ургуулсан лооль, /Lycopersicon esculentum Mill./ хэмхийн /Cucumis sativus L./ ургац, чанарт биобордооны нөлөөг судалсан дүн Нарандэлгэр Ц. 2006 Улан-Батор,
667 Нангиад цагаан сулийн тоосны аллергены судалгаа Наранцэцэг Логийн 2006 Улаанбаатар,
668 Analysis of the factors of economic growth Наранчимэг Чимэдравдангийн 2006 Ulaanbaatar,
669 Economic reform and performance of the cashmere industry in mongolia Нямаа. Н 2006 Seoul,
670 Дуслын усалгаатай төмсний ургацанд бордооны нөлөө Одгэрэл Б. 2006 УБ,
671 Результаты изучения возобновления истощенных горно-степных пастбищ Отгонтуяа Л. 2006 УБ,
672 Результаты исследований влияния некоторых ростовых веществ на урожайность семян огурцов /Cucumis sativus.L/ и их посевные качества Хэмхийн /Cusumis sativus.L/ үрийн ургац, тарих үрийн чанарт өсөлт идэвхжүүлэгч зарим бодисын нөлөөг судалсан дүн Оюунгэрэл Ж. 2006 УБ,
673 The study of workplace dust and occupational diseases of coal mining workers Оюунтөгс Лхасүрэнгийн 2006 Ulaanbaatar,
674 Систематический анализ рода Dontostemon andrz. ex C. A. Mey Оюунцэцэг Б. 2006 УБ,
675 Результаты исследований методов размножения сорта Приморский чемпион черной смородины /Ribes nigrum L.Subsp.sibiricum/ в условиях Алтайской зоны Монголии Алтайн бүсийн нөхцөлд үхэр нүдний "Приморский чемпион" сортыг үржүүлэх зарим аргыг судалсан дүн Оюунцэцэг Ч. 2006 УБ,
676 Biological functions of Dimeric EPO added N-Linked glycosylation site Пүрэвжаргал Н. 2006 Soul,
677 Морфофунциональные харагкетеристики пищевода и желудка при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни Сарантуяа Цэрэнчимэдийн 2006 Улан-Батор,
678 Исследование износа и разработка метода восстановления сферического подпятника конусных дробилок Сухэбатор С. 2006 Улан-Батор,
679 Өвөр монгол орны нөхцөлд цацаг далавчтан /Thrips/-д тэсвэртэй царгасны шинэ сортын судалгааны дүн Төмөрбөх Мөнхнасангийн 2006 Улаанбаатар,
680 The triboiogical research study on finishing coat treatment for an ingine shaft neck Төмөртогоо Ж. 2006 Ulaanbaatar,
681 Получение биологически активных фракций тимуса монгольского скота и оценка их иммуномодулирующей активности Тумурсух Шоовдорын 2006 Улан-Батор,
682 Эффективность эфферентной терапии при эндогенных интоксикациях Туул Цэдэндамбын 2006 Улан-Батор,
683 Нано бүтэцтэй органик биш материалыг жолоодлоготойгоор гарган авах хими-технологийн судалгаа Тэмүүжин Жадамбаагийн 2006 Улаанбаатар,
684 Газар тариалангийн төв бүсэд тариалсан байцааны гол хөнөөлт шавьжийг судалж, тэмцэх биологийн арга боловсруулах Ундармаа Д. 2006 УБ,
685 Результаты приготовления ценурного антигена и положительной сыворотки Хатанбаатар Игорийн 2006 Улан-Батор,
686 Хөврөл үйлдвэрлэх, шилжүүлэн суулгах арга технологийг хонины аж ахуйд туршсан Хөгжилт А. 2006 УБ,
687 Некоторые клинические особенности травматического перитонита и вопросы ранней его диагностики Цабшир Цагааны 2006 Улан-Батор,
688 Results of study on some lipometabolic values of mongolian livestock Цогтбаатар Ганбат 2006 Ulaanbaatar,
689 Алтайн улаан үүлдрийн хэсгийн ямааг сайжруулагчаар ашиглах боломж Цогтбаатар Р. 2006 УБ,
690 Possibility of using altai red breed group goats as improving one Цогтбаатар Ренцендоржийн 2006 Ulaanbaatar,
691 Влияние минериальных удобрений на урожай и качество плодов томата в тепличнем грунте Хүлэмжийн лоолийн ургац ба чанарт эрдэс бордооны нөлөө Цолмон П. 2006 УБ,
692 Immunological status of acute leukemia in children Чимидцэрэн Ц. 2006 Ulaanbaatar,
693 Some issues of management imprivement of saving and credit cooperatives Шарав Лүбсангийн 2006 Ulaanbaatar,
694 Изучение болезней некоторых сортов картофеля Энхтуул Лувсанцэрэнгийн 2006 Улан.Батор,
695 Влияные разных соотношении азота и фосфора в смешанном удобрение азофос на урожай моркови Энхчимэг Д. 2006 УБ,
696 The results of study on distribution of boline cysticercosis Эрдэнэсайхан Тэгшдүүрэн 2006 Ulaanbaatar,
697 Land utilization and some issues around terkhiin tsagaan lake Эрдэнэтуяа С. 2006 Ulaanbaatar,
698 Малын тэжээлийн ерөнхийшимт чанарыг солилцлын энергээр үнэлэх асуудал 2005 Улаанбаатар,
699 Evaluation of medicinal quality of Mongolian traditional prescription banlag-3 Bao Burie 2005 Ulaanbaatar,
700 Some issues of running animal husbandry under ecological condition of khangai high mountains Амаржаргал Намхай -Нямбуугийн . 2005 Ulaanbaatar,
701 Хангайн өндөр уулын экологийн нөхцөлд мал аж ахуй эрхлэх зарим асуудал. Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын жишээн дээр. Амаржаргал Намхайнямбуугийн . 2005 Улаанбаатар,
702 Изучение фармакологическолго действия препаратов полисахаридов семян полыни круглоголовчатой Ариунаа Зундуйн 2005 Улан-Батор,
703 Результаты испытания иммуногенной активности экспериментальной модели инактивированной сапной вакцины у лошадей Батзориг Баттумурийн 2005 Улан-Батор,
704 Научное обоснование технологии продуктов функционального питания на основе молока бактриана Батсух Цэмбэлцогтын 2005 Улан-Батор,
705 Результаты диагностики сапа у лошадей полимеразной цепной реакцией Баянзул Аргамжавын 2005 Улан-Батор,
706 Some physico and technological problems of using solar energy for space heating in the climate conditions of mongolia Баяннасан Байнбилэг 2005 Ulaanbaatar,
707 A study quality management in mongolian higher education Баярмаа Аюрзанийн 2005 УБ,
708 Исследование влияния токсичных выбросов двс автомобилей на экологию Баярсайхан Баясгалангийн 2005 Улан-Батор,
709 Common clinical forms and risk factors of infertility in Mongolian men Баясгалан Гэндарамийн 2005 Ulaanbaatar,
710 Drought monitoring in Mongolia Баясгалан Мижиддоржийн 2005 Ulaanbaatar,
711 Эктопаразиты носителей природных очагов чумы монголии Болормаа Галдангийн 2005 Улан-Батор,
712 Issues of advancing management information system Болормаа Доржсүрэнгийн 2005 Ulaanbaatar,
713 Исследование технологических свойств песчаницы и кумарчика Бумбар Наянтайн 2005 Улан-Батор,
714 Монгол орны малын зүй бусын хорогдолд нарны идэвхжлийн нөлөө Ганбат Гомбожавын. 2005 УБ,
715 Исследование растворения и извлечения золота из труднообогатимых руд и шлиха золотодобывающих предприятий электро-окислительным методом Ганцэцэг Дармаагийн 2005 Улан-Батор,
716 Risk factors for low birth weight and characteristics of morbidity of low brirth weight babies Гэрэлмээ Загдийн 2005 Ulaanbaatar,
717 Изучение гистологических и гистоморфометрических характеристик гепатоцеллюлярной карциномы у монголов Гэрэлээ Хатанбаатарын 2005 Улан-Батор,
718 Хөрсний биологийн идэвхид хөрс боловсруулалт, сэлгээний нөлөө Даваа Л. 2005 УБ,
719 Investigation on pyrolysis of some organic raw materials and characterization of obtained products Даваажав Яадамсүрэнгийн 2005 Ulaanbaatar,
720 Актуальные проблемы развития малого и средного предпринимательства Долгорсурэн Ц. 2005 Улан-Батор,
721 Некоторые вопросы по надзору ветеринарных лекарств Дэлгэрхишиг Даваагийн 2005 Улан-Батор,
722 Сравнительное изучение сортов облепихи (Hippophae rhamnoides L.) в центральной земледельческой зоне Монголии Жуупэрэлмаа Усухбаярын 2005 Дархан,
723 Биохимическое и технологическое исследование семян тмина обыкновенного (carum Carvi. L) Зул Ганбаатарын 2005 Улан-Батор,
724 Исследование и разработка метода определения износа двигателя автосамосвала большой грузоподъемности Лхагвасурэн Жамсрангийн 2005 Улан-Батор,
725 Эндоваскулярное лечение рака печени Лхагвасурэн Зундуйн 2005 Улан-Батор,
726 Махны Salmonella, E.coli-ийн бохирдолтыг молекул биологийн аргаар судалсан нь Лхагвасүрэн С. 2005 УБ,
727 Подбор кормовых культур для зелезного конвейера в условиях чуйской долины Масаидов Б.Ю. 2005 Бишкек,
728 Энтомоценоз крестоцветных культур и биолого-экологические особенности главнейших вредителей Мунхцэцэг Баасангийн 2005 Улан.Батор,
729 Drug resistance and genotypes of Mycobacterium tuberculosis strains isolated in Mongolia Наранбат Нямдаваагийн 2005 Ulaanbaatar,
730 Токсикологическое изучение астрагала изменчивого Нарангэрэл Бадраагийн 2005 Улан.Батор,
731 Хувьсанги хунчир / Astragalus variabillis/-ын хор судлалын судалгаа Нарангэрэл Бадрагийн. 2005 УБ,
732 Монгол орны зарим зүйл ургамлын биологийн идэвхт бодисын бүтцийн химийн судалгаа Нарантуяа Самдангийн 2005 Улаанбаатар,
733 Методологические вопросы оценки уровня развития региона Наранцэцэг Лхагвагийн 2005 Улан.Батор,
734 Территориальные особенности формирования экологических затрат в промышленном водопользовании Одонцэцэг Дамбын 2005 Улан-Удэ,
735 Исследование некоторых технологических аспектов производства обжаренных мучных изделий типа боорцог Отгонбузмаа Бандийн 2005 Улан-Батор,
736 Влияние плошади питания растений на урожайность огурцов и томатов, выращенных в плёночных и зимних теплицах Оюунчимэг Ядмаагийн 2005 Улан-Батор,
737 К вопросу изучения морфологии бурого жира человека и некоторых млекопитающих с учетом особенностей химического состава его жирных кислот Пурэвдорж Гомбын 2005 Улан-Батор,
738 Монголын нефтийн хөнгөн фракциудын нүүрс устөрөгчдийн судалгаа Сайнбаяр Адъяагийн 2005 Улаанбаатар,
739 Исследование потребительского рынка молочной продукции г. Улаанбаатара и перспективы развития молокоперерабатывающей промышленности Сэлэнгэ Цэмбэлцогтын 2005 Улан-Батор,
740 Малын тэжээлийн ерөнхий шимт чанарыг солилцлын энергээр үнэлэх асуудал Тогтохбаяр Н. 2005 УБ,
741 Ранняя диагностика ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2 типа Цолмон Унуржаргалын 2005 Улан-Батор,
742 Исследование срока службы и математическое моделирование диагностики аккумуляторных батарей Цэвэгжав Цэгмидийн 2005 Улан-Батор,
743 Малын боом өвчний үүсгэгчийг судлаж голомтлолыг зогсоох оновчтой арга боловсруулсан дүн Цэрэндорж Ш. 2005 УБ,
744 Изучение возбудителя сибирской язвы у сельскохозяйственных животных и итоги разработки рациональных методов предотвращения её очаговости Цэрэндорж Шархүүгийн 2005 Улан-Батор,
745 Микробиологическая переработка и использование вторичного сырья пищевой промышленности Цэрэндулам Дугарсурэнгийн 2005 Улан-Батор,
746 Химический состав лечебных грязей некоторых месторождений Монголии и их органические компоненты Цэрэнпил Шурхуугийн 2005 Улан-Батор,
747 Совершенствование таможенного менеджмента Цэцгээ Сухээгийн 2005 Улан-Батор,
748 Некоторые вопросы улучшения экологических условий г.Улаанбаатар путем расширения зеленых насаждений Чимид Бадрахын 2005 Улан-Батор,
749 Principles of formation of meat productiivity of Mongolian goat Монгол ямааны махан ашиг шим бүрэлдэх зүй тогтол Чой-Иш Лхасүрэнгийн 2005 Ulaanbaatar,
750 Issues for increase of agricultural food products supply Чулуунбат Д. 2005 Ulaanbaatar,
751 Хөдөө аж ахуйн хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх асуудалд / Эрдэнэт хотын жишээн дээр/ Чулуунбат Доржготовын. 2005 УБ,
752 Dynamics of cytokins and peculiarity of clinical manifestations and acid-base-gas homekinesis during acuteupper airway obstruction Энхбаяр Намбарийн 2005 Ulaanbaatar,
753 Фитохимическое изучение дитерпеновых алкалоидов некоторых видов растений родов Aconitum и Delphinium Энхзаяа Шийтэрийн 2005 Улан-Батор,
754 Pharmacological and phytochemical study of malva mohileviensis downer Энхмаа Гончиг 2005 Ulaanbaatar,
755 Шилэн дарлагын нөхцөлд эрт ургацын байцаа ургуулах агротехникийн зарим асуудлыг судалсан дүн Энхтайван Д. 2005 УБ,
756 Итоги изучения некоторых вопросов агротехники выращивания раннеспелой капусты в условиях парников Энхтайван Доржжанцангийн 2005 Улан-Батор,
757 Current situation and future trend of secondary level health services provided to capiotal city population Эрдэнэтуяа Аюурзанийн 2005 Ulaanbaatar,
758 Содержания хрома, свинца и кадмия в реках Тола Эрдэнэцэцэг Ганбатын 2005 УБ,
759 Монгол орны нөхцөлд калифорнийн чийгийн улаан хорхойгоор биоялзмагийн бордоо, уурагт тэжээл үйлдвэрлэх технологи Эрдэнэцэцэг Д. 2005 УБ,
760 Технология производства биогумуса и белкового корма, путем использования красных Калифорнийских дождевых червей в условиях Монголии Эрдэнэцэцэг Дашравдангийн 2005 Улан-Батор,
761 Developing reading skills in second language texts Эрдэнэчимэг Чоглон 2005 Ulaanbaatar,
762 Клинико-эпидемиология эпилепсии среди населения г.Улан-Батора и диагностическое значение изменения биоэлектрической активности мозга по её внеприступном периоде Эрдэнэчимэг Ядамсурэнгийн 2005 Улан-Батор,
763 Some selection parameters of mongolian yaks Монгол сарлагийн селекцийн зарим үзүүлэлт Эрхэмбаяр Ломбын 2005 Ulaanbaatar,
764 Использование генетических ресурсов в селекции яровой пшеницы Монголии Алтансух Норовын 2004 Улан-Батор,
765 Методы консервирования ряда овощных культур и оценка их качества Алтанцэцэг Энхтайваны 2004 Улан-Батор,
766 Исследование процесса уменьшения износа быстроизнашивающихся деталей трибологическим методом Ариунболд Содовын 2004 Улан-Батор,
767 Проблемы совершенствования городского пассажирского транспорта Асралт Буянцогтын 2004 Улан-Батор,
768 Разработка математических моделей систем с распределенными параметрами и алгоритмов управления Аюурзана Пунцагийн 2004 Улан-Батор,
769 Үнээний дэлэнгийн үрэвслийн үүсгэгчийг тодорхойлсон ажлын дүн Баасанжаргал Б. 2004 Улаанбаатар,
770 Интенсификация процесса обработки некоторых плодов и ягод электротехнологическим методом Балжинням Жоошийн 2004 Улан-Батор,
771 Traditional drug application result on the change of ovarectomized animal's heart and eye conjunctiva Батсайхан Норовийн 2004 Ulaanbaatar,
772 Химико-технологическое исследование разных сортов огурцов, выращиваемых в условиях Монголии в разработка технологии их переработки Батсух Равжирын 2004 Улан-Батор,
773 Исследование факторов, влияющихся на дымность дизельных двигателей Баярсурэн Бадарчийн 2004 Улан-Батор,
774 Research of humus decreasing and some changes of kastanozem properties in boroo river's valley Болдсайхан Үсүх 2004 Ulaanbaatar,
775 Урожайность пастбищ Хустайн нуру Болормаа Дамдинсурэнгийн 2004 Улан-Батор,
776 Хустайн нурууны бэлчээрийн бүтээмж Болормаа Дамдинсүрэнгийн. 2004 УБ,
777 Исследование и оценка уровня качества экскаваторно-автомобильного комплекса Гэрэлт-Од Д. 2004 Улан-Батор,
778 Current situation of feed production and waus of its improvement Гэрэлхүү Төгсөөгийн. 2004 УБ,
779 Исследование обеспечения оперативной готовности противопожарных технических средств Даваадорж Гэлэгбалсангийн 2004 Улан-Батор,
780 Результат исследования некоторых методов диагностики и лечения парвовирусной инфекции у собак Даваажав Балжиннямын 2004 Улан-Батор,
781 Причины, осложнения и комплексное лечение челюстно-лицевых флегмон Давааням Лувсандоржийн 2004 Улан-Батор,
782 Технологическое исследование получения восстановленного железа из железных руд Дэлгэрмаа Мангилын 2004 Улан-Батор,
783 Экологические основы развития хозяйств населения / На примере Агинского Бурятского автономного округа/ Жамбаловна Б.Д. 2004 УБ,
784 Экологические основы развития хозяйств населения Өрхийн аж ахуй хөгжүүлэх экологийн үндэс Жамбаловна. Батуева Дулмаа 2004 Улан-Батор,
785 Химико-технологические исследования природных железооксидных пигментов Монголии Жигжидсурэн Доржийн 2004 Улан-Батор,
786 Ургамлын гаралтай тетраплант бэлтгэх арга, бэлдмэлийн эм судлалын үйлдэл Лхамжав Г. 2004 УБ,
787 Методы приготовления тетрапланта растительного происхождения и его фармакологическое действие Лхамжав Гэндэнгийн 2004 Улан-Батор,
788 Засоление почв оазиса эхийн гол и его изменения под влиянием природных и антропогенных факторов Мандахбаяр Жамъянгийн 2004 Улан-Батор,
789 Исследование влияния электростимуляции на технологические качества говядины Найгалма Балдандоржийн 2004 Улан.Батор,
790 Өвөр монголын элсжилт, түүнийг засаж сайжруулах аргыг боловсруулах Найманхүүнасан 2004 Улаанбаатар,
791 Исследование и усовершенствование конструкции приемного узла чесальной машины Намнан Тимурпуревийн 2004 Улан.Батор,
792 Уулын бор үүлдрийн ямааны ноолууран ашиг шим, сонгон үржүүлгийн хөтөлбөрийн үндэслэл Нарантуяа Л. 2004 УБ,
793 Исследование по снижению бокового износа головки железнодорожных рельсов эксплуатируемых в условиях Монголии Ням-Осор Долгоржавын 2004 Улан.Батор,
794 Диагностика и методы комплексного лечения неправильного прорезывания верхнего постоянного клыка Одончимэг Дэмид 2004 Улан-Батор,
795 К вопросу изучения строения и васкуляризации зачатков молочных зубов и нижней челюсти в плодовом периоде онтогенеза человека в рамках зубо-челюстных сегментов Отгонбаяр Болдын 2004 Улан-Батор,
796 Short range forecasting methods for runoff of selected rivers Оюунбаатар Дамбаравжаа 2004 Ulaanbaatar,
797 Obtaining of crystals and alloys under space and earth conditions Оюунбилиг Лүбсанвандан 2004 Ulaanbaatar,
798 Особенности строения и васкуляризации височно-нижнечелюстного сустава монгольских детей Оюундэлгэр Mунхтувшингийн 2004 Улан-Батор,
799 Development and application of nuclear physics methods for determination of radon in water Оюунчимэг Цэрэндаваа 2004 Ulaanbaatar,
800 Изучение распространения трипаносомоза лошадей в Монголии, приготовление диагностического препарата Пурэвсурэн Бяруузаны 2004 Улан-Батор,
801 Биологически активные соединения содержащиеся в подземной части касатика потанина (IRIS POMGNINII BGHIM.) Пурэвсурэн Цэрэндашийн 2004 Улан-Батор,
802 Монгол орны адууны трипаносомозын тархалтыг судалж, оношийн бэлдмэл буй болгосон нь Пүрэвсүрэн Б. 2004 УБ,
803 Assessment and forecasting of dzud over Mongolia Сарантуяа Ганжуур 2004 Ulaanbaatar,
804 Действие электростатических полей на органогенез и морфофизиологические показатели растений картофеля Сувд Чулуунбаатарын 2004 Москва,
805 Результаты исследований содержания и состава гумуса каштановой почвы в условиях центральной земледельческой зоны Монголии Туул Доошингийн 2004 Улан-Батор,
806 Төв бүсийн тариалангийн хүрэн хөрсний ялзмагийн агуулалт, түүний бүрэлдэхүүнийг судалсан дүн Туул Доошингийн. 2004 Дархан-Уул аймаг,
807 Comparative analysis of media discourse vocabularies in the subject matter of register Хонгорзул Дайнуу 2004 Ulaanbaatar,
808 Нүүрний гоо сайхныг сэргээх мэс заслын зарим аргыг боловсронгуй болгох нь Хуан Зон Сү 2004 Улаанбаатар,
809 Эффективность лечения болевых синдромов при остеохондрозе позвоночника методом электрофореза кумысом Цагаан Д. 2004 Улан-Батор,
810 Бэлчээрийн монгол малын мах,сүү, тэдгээрийн бүтээгдэхүүнд байгалийн ба үүсмэл цацраг идэвхжил тодорхойлсон дүн Цийрэгзэн Ж. 2004 УБ,
811 Результаты изучения уровня естественной и искусственной радиоактивности в мясных и молочных продуктах у пастбищных животных Монголии Цийрэгзэн Жимбийн 2004 Улан-Батор,
812 Клинические особенности и диагностика хронического интерстициального нефрита у детей Цэндсурэн Мэгцэмийн 2004 Улан-Батор,
813 Закономерности распределения некоторых элементов биогеохимической провинции ачитнурской котловины западной Монголии Цэндээ Бираадоржийн 2004 Улан-Батор,
814 Дархадын хотгор , сэлэнгэ мөрний сав нутгийн биогеохимийн онцлог, малын эндемик өвчний шалтгаан Цэрэнсодном С. 2004 УБ,
815 Проблемы стимудирования непосредственной иностранной инвестиции через налоговую политику Энхбаяр Гунчин-Ишийн 2004 Улан-Батор,
816 Патоморфологическая диагностика ранней онкологической патологии и рака молочной железы Энхтуяа Шархүүгийн 2004 Улан-Батор,
817 Монгол үхрийн ердийн тэсвэрт чанарын зарим үзүүлэлтүүдийг B.abortus ба Y.enterocolitica O9 -ийн халдварлалттай уялдуулан судалсан дүн Энхэлмаа Б. 2004 УБ,
818 Результаты исследования некоторых показателей естественной резистентности КРС в связи с инфекциями brucella и Y.enterocolitica O Энхэлмаа Бат-Очирын 2004 Улан-Батор,
819 Хөрсний чийг ба ургацын шүтэлцээ Эрдэнэбат Э. 2004 Улаанбаатар,
820 Влажность почвы и урожайность растений Эрдэнэбат Элдэв-Очирын 2004 Улан-Батор,
821 Орц-гарцын шинжилгээний онол, арга зүйн зарим асуудал Эрдэнэбаяр М. 2004 УБ,
822 Факторы реологических свойств крови у больных с ишемической болезнью сердца и эссенциальной артериальной гипертензией Эрдэнэтуяа Мягмарсурэнгийн 2004 Улан-Батор,
823 Fundamentals of theory and methodology of tax policy in Mongolia Алтанзаяа Гунсэн 2003 Ulaanbaatar,
824 Биологические основы рационального использования некоторых типов пастбищ пустынно-степной зоны Монголии Алтанзул Цэвлээгийн 2003 Улан-Батор,
825 Сравнительное изучение методов диагностики и инфицированность лошадей сапом в Хангайском зоне Алтансух Цэрэндорж 2003 Улан-Батор,
826 Некоторые вопросы менеджмента туризма в окрестности города Улаанбаатар Алтаргана Жамбалсүрэнгийн. 2003 УБ,
827 Анагаахын сургалтын төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох онол арга зүйн зарим асуудалд Амарсайхан Дашцэрэнгийн 2003 Улаанбаатар,
828 Морфометрическое изучение макро и микроструктуры позвонков у Монголов Батбаяр Хасбаганын 2003 Улан-Батор,
829 Шар лууван, шар манжингийн ургац, түүний чанарт эрдэс бордооны нөлөө Батдэлгэр Б. 2003 УБ,
830 Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество продукции моркови и брюквы Батдэлгэр Бат-Очирын 2003 Улан-Батор,
831 Монгол дахь бактерит зарим зооноз өвчний тархалт, эрсдэлийн түвшингийн судалгаа Батсуурь Н. 2003 УБ,
832 Исследование распространенности и уровня риска некоторых бактериальных зоонозов в Монголии Батсуурь Нанцагийн 2003 Улан-Батор,
833 Монгол дахь хавтгайн экологи, биологи Бат-Эрдэнэ А. 2003 УБ,
834 Качество сена и кормов государственного резерва и пути его улучшения Баянмунх Пурэвжавын 2003 Улан-Батор,
835 Ранняя диагностика врожденных пороков почки и мочевыводящих путей у плода и детей раннего возроста Баярсайхан Дамдиндоржийн 2003 Улан-Батор,
836 Исследование структуры, свойств и методов термической обработки стальных изделий Баясгалан Пурэвжалын 2003 Улан-Батор,
837 Растительность монгольского Алтая, проблемы ее использования и охраны Бекет Улагваны 2003 Улан-Батор,
838 Химическое изучение фенольных соединений двух видов растения рода Asteracea Биндэръяа Мунаагийн 2003 Улан-Батор,
839 Байгаль нуурын район дахь малын төл, шувууны өвчний эпизоотын хяналт түүний тогтолцооны задлан шинжилгээний төлөв Будаевич, Нехуров Леонид 2003 Улаанбаатар,
840 Диагностика болезни Ньюкасла птиц в Монголии Буяннэмэх Тумуржавын 2003 Улан-Батор,
841 Сарлаг-Монголын гибридийн гетерозисийн зүй тогтол Гомбожав Ч. 2003 УБ,
842 Монгол орны хоёр зүйл Төлөгч өвсний сесквитерпений химийн бүтцийн судалгаа Гүнбилиг Дисаны 2003 Улаанбаатар,
843 Актуальные проблемы управления малым бизнесом Гэрэлмаа Дамбын 2003 Улан-Батор,
844 Некоторые теоретико-методологические проблемы измерения и управления ценностей организации бизнеса Доржсурэн Санжаагийн 2003 Улан-Батор,
845 Вопросы обновления системы бухгалтерский учет Жааваа Төмөрийн 2003 Улан-Батор,
846 Земноводные и пресмыкающиеся восточной Монголии Мунхбаатар Мунхбаярын 2003 Улан-Батор,
847 Биологические и хозяйственные особенности Тэсийнских и Мянгадских лошадей Мянганцэвээн Дэмбэрэлийн 2003 Улан-Батор,
848 Некоторые вопросы возделывания люцерно-костровой травосмеси подпокровом и использования ее на корм Намхай Дувчингийн 2003 Улан-Батор,
849 Монгол туургатны уламжлалт мал аж ахуйн хөгжлийн түүх - эдийн засгийн үндэс Потаев Виктор Сергеевич 2003 Улаанбаатар,
850 Продуктивные и наследственные качества "Техем Тунгалагийн хурэн" верблюдов Пурэврагчаа Шажингийн 2003 Улан-Батор,
851 БНХАУ-ын Өвөр Монголын өөртөө засах орны бэлчээрийн мал аж ахуй, түүний эрчимжүүлэлтийн үр дүн, хэтийн төлөв Содбилэг Нээчингийн 2003 Улаанбаатар,
852 Improving the knowledge and skill evaluation of medical students Сүмбэрзул Нямжав 2003 Ulaanbaatar,
853 Методы определения свежести и видовой принадлежности баранины и говядины Тумуртогтох Эрдэнэцогтын 2003 Улан-Батор,
854 Распространение тениоза, цистицеркоза и применение иммунологических методов для их выявления Тэмуулэн Доржсурэнгийн 2003 Улан-Батор,
855 In vitro газовая продукция и In sacco распад некоторых типов пастбищ лесо степной и степной зон Монголии Удвал Гомбосурэнгийн 2003 Улан-Батор,
856 К вопросу установления некоторых показателей морфологии глаз монголов в возрасте старше 40 лет Уранчимэг Даваацэрэнгийн 2003 Улан-Батор,
857 Особенности биологии и экологии пяденицы якобсона (ERANNIS JACOBSONI DJAK) Цагаанцоож Нанзаддоржийн 2003 Улан-Батор,
858 Влияния качества семян и запасных питательных веществ на рост и развитие сеянцев сосны обөыкновенной Цэнгэл Батхишигийн 2003 Улан-Батор,
859 Модель управления портфелем ценных бумаг и пути ее реализации Энхтуяа Бавуудоржийн 2003 Улан-Батор,
860 К некоторым географическим вопросам менежмента особо охраняемых природных территорий Монголии Энхцэцэг Ба-Очирын 2003 Улан-Батор,
861 Исследование и усовершенствование технологических процессов сортого помола в зависимости от свойств пшеницы Алтанцэцэг Ядмаагийн 2002 Улан-Батор,
862 Ветровая эрозия почвы пахотных земель Монголии Баасандорж Ядамбаатарын 2002 Улан-Батор,
863 Монгол улсын махны маркетингийн иж бүрдэл Бадарч С. 2002 УБ,
864 Маркетинговый комплекспроизводства мяса в Монголии Бадарч Сундуйн 2002 Улан-Батор,
865