logo caeidШинжлэх ухаан, инновацын салбар

Хууль, тогтоол

 №НэрБаталсан онҮзэх
1 Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль 2006 Энд дарна уу
2 Инновацийн тухай хууль 2012Энд дарна уу
3 Технологи дамжуулах тухай хууль 1998 Энд дарна уу
4Оюуны өмчийн хууль 2019  
5Патентын тухай хууль 2006 Энд дарна уу
6Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль 2006 Энд дарна уу
7Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль 2010 Энд дарна уу
8Оюуны өмчийн тогтолцоог хөгжүүлэх Үндэсний стратеги 2015 Энд дарна уу
9Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалт (2015-2021 он) 2015 Энд дарна уу
10Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого 2017 Энд дарна уу
11Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого2018 Энд дарна уу
12Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай 2012 Энд дарна уу
13Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай 2012 Энд дарна уу
14Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай 2012 Энд дарна уу
15Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах тухай 2012 Энд дарна уу
16Монгол  улсын  хууль газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай 2012 Энд дарна уу
17Нэмэгдсэн өртгийн албан Татварын тухай хууль 2015 Энд дарна уу
18Ажиллах хүч гадаадад гаргах, Гадаадаас ажиллах хүч, Мэргэжилтэн авах тухай
Хуульд өөрчлөлт  Оруулах тухай
2012 Энд дарна уу
19Гадаадын иргэний эрх зүйн Байдлын тухай хуульд Нэмэлт оруулах тухай 2012 Энд дарна уу

 

ЗГ-ын тогтоол шийдвэр

 №НэрБаталсан онҮзэх
1 Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого 2017 Энд дарна уу 
2 Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого2018 Энд дарна уу
3 Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 2020 Энд дарна уу
4 Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалт (2015-2021 он) 2015 Энд дарна уу
5 Инновацийн тэргүүлэх чиглэл тодорхойлох журам2018 Энд дарна уу
6 Оюуны өмчийн тогтолцоог хөгжүүлэх Үндэсний стратеги 2015 Энд дарна уу
7 Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам2015 Энд дарна уу

 

Бусад дүрэм, журам

Нэр Баталсан Батлагдсан онҮзэх
1 Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам ЗГ-ын тогтоол2014 Энд дарна уу
2 Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн төсөвт өртөг, зардлыг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журамБСШУ-ны Сайдын тушаал 2016 Энд дарна уу
3 Оюуны бүтээлийг үнэлэх шалгуур тогтоох журам ОӨГ-ын даргын тушаал 2011 Энд дарна уу
4 Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажиллах журам Засгийн газрын тогтоол 1999 Энд дарна уу
5 Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэг гаргах, бүртгэх журам Шадар сайдын тушаал 2006 Энд дарна уу
6 Патентын лицензийн гэрээ байгуулах тухай үлгэрчилсэн заавар
 
ҮХГ-ын даргын тушаал 1994 Энд дарна уу
 Технологи дамжуулах гэрээ байгуулах, түүнийг бүртгэх заавар Монгол улсын гэгээрлийн сайдын тогтоол 1999 Энд дарна уу
8 Шинэ бүтээл бүтээгдэхүүний загвар оновчтой саналыг ашигласны төлбөр олгох үлгэрчилсэн заавар ҮХГ-ын даргын тушаал 1996 Энд дарна уу
9 Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэг гаргах, бүртгэх журам Шадар сайдын тушаал 2006 Энд дарна уу