Статистикийн эмхэтгэлийг татан авах боломжтой

# Нэр Татах Эх үүсвэр
1 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2018 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
2 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2017 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
3 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2016 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
4 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2015 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
5 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2014 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
6 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2013 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
7 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2012 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
8 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2011 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
9 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2010 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
10 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2007 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
11 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2004 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
12 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 1999 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо
13 Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2019 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
14 МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 2016-2019 он Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn

Үндэсний статистикийн хорооноос жил бүр гаргадаг Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулгыг татаж авах боломжтой.

# Нэр Татах холбоос Эх үүсвэр
1 Хөдөө аж ахуйн салбар 2018 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
2 Хөдөө аж ахуйн салбар 2017 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
3 Хөдөө аж ахуйн салбар 2016 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
4 Хөдөө аж ахуйн салбар 2015 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
5 Хөдөө аж ахуйн салбар 2014 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
6 Хөдөө аж ахуйн салбар 2013 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
7 Хөдөө аж ахуйн салбар 2012 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
8 Хөдөө аж ахуйн салбар 2011 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
9 Хөдөө аж ахуйн салбар 2010 Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
10 Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа Энд дарна уу. Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn

Хөдөө аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн чиглэлээр хийсэн судалгааны ажлуудын тайлан. 

 №Нэр Хэвлэгдсэн он Татах Эх үүсвэр
1 “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон Тогтвортой газар тариалан” судалгааны эмхэтгэл 2020 Энд дарна уу
Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл
2 "Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал” 2016-2019 оны танилцуулга 2019 Энд дарна уу
Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn
3 Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан 2018 Энд дарна уу
Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо
4 Аж үйлдвэрийн салбар 2018 Энд дарна уу
1212.mn
5 Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох 2018 Энд дарна уу
Үндэсний статистикийн хороо
6 Монгол орны үр тарианы таримлын уламжлалт болон сайжруулсан сэлгээ бүхий тариалалтын технологи2018 Энд дарна уу
Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл
7 Малын тэжээлийн зах зээлийн судалга2017 Энд дарна уу
Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл
8 Монгол улс дахь бордоо, ургамал хамгааллын бодисын нийлүүлэлт, түүний үнэлгээ - зах зээлийн судалгаа2016 Энд дарна уу
Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл
9 Монгол улс дахь бордоо, ургамал хамгааллын бодисын  хэрэгцээ ба хэрэглэгчдийн хандлага2016 Энд дарна уу
Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл
10 Монгол улсын ХАА-н салбарын суурь судалгаа, эцсийн тайлан2016 Энд дарна уу
Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага(JICA)
11 Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан2015 Энд дарна уу
Швейцарын хөгжлийн агентлаг
12 Монгол улсын махны нэмүү өртгийн сүлжээний нөхцөл байдал 2015 Энд дарна уу
SECIM Нэмүү өртгийн сүлжээний төсөл